Nyheter

Maj 13, 2022
Maj
13
2022

Humanitär kris i Ukraina

Människorna i Ukraina tvingas utstå ett ofattbart och enormt lidande. Allt fler dör när våldet eskalerar. Oxfam samarbetar med lokala samarbetspartners i länder som gränsar till Ukraina, till exempel Moldavien, Rumänien och Polen. 

 

 

Vi arbetar för att människor som har flytt från Ukraina får det skydd och den hjälp de behöver, både för att överleva och för att kunna börja bygga upp sina liv igen. Eftersom ingen vet hur länge den här konflikten kommer pågå är det viktigt att projekten är långsiktiga. Våra partners arbetar därför med att tillhandahålla boende, utbildning och inkludera människor i lokalsamhällen. Tillsammans med våra lokala partners kan vi:

 • Finnas på plats vid gränsövergångar och ge människor som flyr tillgång till tillförlitlig och aktuell information via jourtelefoner och sociala medier.
 • Se till att människor har det nödvändigaste för att överleva, till exempel mat- och hygienpaket.
 • Sätta upp handtvättstationer och toaletter, även sådana som är tillgängliga för personer med funktionshinder, samt duschar.
 • Ge psykosocialt stöd och råd för att hjälpa människor att hantera det de går igenom.
 • Ge människor som flyr från Ukraina tillgång till rättshjälp, så att de kan få stöd och kunskap om sina rättigheter.
 • Fokusera på behoven hos utsatta grupper och minoriteter, däribland romer, hbtqa+, kvinnor som reser med små barn och personer med funktionsnedsättningar.
   

Här är några exempel på vad vi har gjort hittills:

POLEN
 • Vi har satt upp handtvättstationer, duschar och toaletter, även sådana som är tillgängliga för personer med funktionshinder.
 • Våra partners ger tillgång till tillförlitlig information via jourtelefoner och sociala medier, så att människor juridiskt och psykosocialt stöd, samt kunskap om sina rättigheter.
 • Vi stödjer ett utbildnings- och uppsökande program för lokala myndigheter.
 • Vi arbetar för att stärka samarbetet mellan lokala myndigheter, civilorganisationer, lokalsamhällen och de människor som har tvingats fly. 

MOLDAVIEN

 • Dela ut nödmatpaket till människor på flykt.
 • Tillhandahålla reselådor som innehåller sådant som vattenflaskor, en varm placinta - grönsaksfylld moldavisk paj - bröd, handdukar och SIM-kort till telefon.
 • Erbjuda specialiserat psykosocialt stöd och juridisk rådgivning.
 • Skydda människor som löper extra hög risk att utsättas för könsrelaterat våld och människohandel.

RUMÄNIEN

 • Vara på plats vid gränsövergångar för att kunna dela information med människor på flykt och kartlägga flödet av människor över gränsen.
 • Se till att människor har det nödvändigaste för att överleva, till exempel mat- och hygienpaket.

Oxfams partners i Rumänien fokuserar särskilt på utsatta grupper och minoriteter, däribland romer, hbtqa+, kvinnor som reser med små barn och personer med funktionsnedsättning.

 

Det pågår fortfarande många andra akuta kriser runt om i världen. Samtidigt som vi hjälper människor på flykt från Ukraina så arbetar vi på plats i flera andra kriser - som hungerkrisen i Östafrika och kriget i Jemen.

Eftersom Ukraina är en av världens största exportörer av spannmål så har konflikten en direkt påverkan på andra kriser runtom i världen. Länder som Somalia, Etiopien och Jemen importerar en stor del av sitt vete från Ukraina, och nu börjar det råda allvarlig brist på spannmål. Det här har också lett till att priserna har ökat till extrema nivåer. Den stigande kostnaden riskerar att förvärra situationen ytterligare för hundratals miljoner människor som redan idag lever under förhållanden där tillgången till mat är allvarligt hotad.

Det enklaste, och mest kostnadseffektiva, sättet att hjälpa människor som har drabbats av kriser är att bli månadsgivare. Då ser du till att vi kan planera vårt arbete långsiktigt och hjälpa till där behoven är som störst – tillsammans kan vi ge stöd till fler människor! 

 

 

Apr 20, 2022
Apr
20
2022

Ny Oxfamrapport slår fast: sexuella trakasserier, tvångsarbete och låga löner bakom citrusfrukt som säljs i Sverige

Idag publicerar Oxfam Sverige en rapport som visar på att bakom de citrusfrukter som säljs i Sverige sker omfattande kränkningar av mänskliga rättigheter för de som odlar frukterna i Marocko. Ett hundratal arbetare har vittnat om bland annat sexuella trakasserier mot kvinnor, tvångsarbete och låga löner. Rapporten är framtagen på uppdrag av Coop Sverige, och Oxfam kräver nu att Coop tar ett större ansvar för att kränkningar inte ska förekomma i deras leverantörsled.

 


Bildtext: Kvinnor som väljer och förbereder mandariner för export, Marocko. Foto: Alamy Stock Photo.

Rapporten har på plats i Marocko granskat vilka potentiella och faktiska kränkningar av mänskliga rättigheter som arbetarna drabbas av. Resultaten är slående: det finns starka indikationer för att arbete under slavliknande förhållanden förekommer; att många arbetare saknar kunskap om sina rättigheter; att över hälften på grund av låga löner behöver arbeta mer än åtta timmar om dagen för att täcka sina grundläggande behov; att kvinnliga arbetare vittnar om att de räknar med att bli sexuellt trakasserade på jobbet.

Oxfam har också analyserat hur Coops egna aktiviteter bidrar till riskerna för kränkningar och ger rekommendationer till företaget. Coop och andra företag i branschen bidrar oftast till en negativ inverkan på mänskliga rättigheter genom sina inköpsprocesser. Bland annat är prispressen ett stort problem, där livsmedelskedjor som präglas av det inte kan täcka in de faktiska kostnaderna som finns för att garantera levnadsinkomster och goda arbetsvillkor för arbetarna. 

Oxfam kräver nu att Coop tar ett större ansvar för att kränkningar inte ska ske. Oxfam Sveriges policychef Hanna Nelson säger: 

- Det var ett bra första steg att Coop Sverige gav Oxfam uppdraget att göra den här rapporten. Vi förväntar oss att de genast följer upp med en tidsbunden handlingsplan. Coop Sverige har fyra gånger röstats fram som Sveriges mest hållbara märke av sina kunder, det är något som borde förplikta dem att agera.

Handlingsplanen måste innehålla konkreta åtgärder resulterar i verkliga framsteg och resultat för arbetarna. Bland annat borde Coop se över sina egna inköpsprocesser och se till att de inte bidrar till risker. 

Under granskningens gång slutade Coop att köpa citrusfrukter från Marocko, men rapporten visar på att de identifierade bristerna inte är begränsade till en leverantörskedja, och kränkningar av mänskliga rättigheter är ett problem som hela livsmedelsbranschen har. Därför behöver Coop, och andra livsmedelsföretag, ta ett större ansvar för att åstadkomma den systemförändring som krävs:

- Svenska företag kan inte begränsa sitt hållbarhetsarbete till klimat- och miljöfrågor. Sociala och ekonomiska frågor måste prioriteras. Det som görs idag är långt ifrån tillräckliga för att garantera mänskliga rättigheter. Resultatet är ett utbrett lidande bland de människor som producerar mat till butiker runt om i världen, säger Hanna Nelson.  

Om rapporten
Metodologin som använts i rapporten går i linje med FN:s vägledande principer om företag och mänskliga rättigheter som uppmanar företag att undvika kränkningar av mänskliga rättigheter och att ta itu med negativa konsekvenser för mänskliga rättigheter som de är inblandade. I rapporten har en rad metoder använts: intervjuer med arbetare, gruppdiskussion med kvinnliga arbetare, rundabordssamtal med företag, fackföreningar, civilsamhällesorganisationer och regeringsrepresentanter.

Rapporten visar på möjliga allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter:

 • Tvångsarbete
 • Sexuella trakasserier och könsdiskriminering
 • Låga och osäkra löner
 • Hälso- och säkerhetsrisker
 • Inskränkningar i föreningsfriheten
 • Brist på effektiv juridisk hjälp
 • Orimligt långa arbetsdagar

Det ska påpekas att de arbetare som intervjuats i granskningen inte har bekräftats arbeta i Coops leverantörskedja. Samtliga är arbetare som kan vara del av leverantörskedjan. Det finns dock inget som talar för att villkoren för just Coops leverantörskedjor skulle vara annorlunda än villkoren i regionen i stort, och vi säger därför att majoriteten av effekterna på mänskliga rättigheter i Coops leverantörsled är potentiella risker som är mycket troliga. När det gäller bristen på tillgång till juridisk hjälp kan vi dock slå fast att risken är en faktisk risk som existerar inom Coops leverantörsled eftersom det saknas mekanismer för klagomål hos både Coop och företagets underleverantörer.  

 

Apr 12, 2022
Apr
12
2022

Ny Oxfamrapport slår larm: vi närmar oss en katastrof och ett mänskligt lidande av sällan skådat slag

Covid-19 pandemin, kriget i Ukraina och extrema priser på mat och energi har sammantaget skapat en katastrof med enormt mänskligt lidande som följd. Situationen är kännbar för alla. Många människor som redan har haft det kännbart svårt under pandemin tvingas nu också betala rekordhöga priser för mat och energi.

 

Miljontals människor riskerar att drabbas av hungersnöd och extrem fattigdom efter att kriget i Ukraina har fått priset på mat att stiga till rekordhöga nivåer. Foto: Khadija Farah/Oxfam

Katastrofen är dock långt ifrån jämlik. I rapporten ”First Crisis, Then Catastrophe” larmar Oxfam om att så mycket som ytterligare en kvarts miljard människor, 263 miljoner, riskerar att falla ner i extrem fattigdom i år. En siffra så hög att den kan vara svårgripbar, men som motsvarar den sammanlagda befolkningen i Storbritannien, Frankrike, Tyskland och Spanien.

 

Hanna Nelson, policychef Oxfam Sverige säger:

”Först kom pandemin och sedan kom historiskt höga matpriser och kriget i Ukraina. Samlat skapar de kriserna en akut katastrof av sällan skådat slag. Vi lever i en tid när många av oss drabbas, men för de människor som lever i extrem fattigdom innebär situationen att de behöva välja mellan att köpa medicin, mat eller tak över huvudet. Ett omänskligt val som för många innebär hunger och i värsta fall svält och död."
 

Läs hela rapporten ”From Crisis, Then Catastrophe” genom att klicka på knappen nedan.

För frågor kontakta:
Hanna Nelson, policychef, Oxfam Sverige
hanna.nelson@oxfam.se
076-793 40 09

 

Mar 29, 2022
Mar
29
2022

Oxfams arbete för att hjälpa människor på flykt

Vårt arbete för att hjälpa människor som flyr från konflikter, torka och hungersnöd pågår lika intensivt som tidigare.

 

Över 3,5 miljoner människor har redan flytt från det dödliga våldet i Ukraina och siffran stiger varje dag. Lidandet är obeskrivligt och Oxfam arbetar för att hitta sätt att hjälpa till med att säkra flyktvägarna, med att kunna leverera hygienartiklar och för att kunna ge kontantkuponger till familjer som behöver mat, skydd och tak över huvudet. Samtidigt pågår vårt arbete i andra delar av världen och vi får inte glömma dessa människor, även om de just nu inte når rubrikerna i media.

 

 

Situationen är fortfarande fruktansvärd för människorna på dessa platser och vi får inte glömma dem, även om de just nu inte når rubrikerna i media. Det akuta världsläget har dessutom förvärrat deras situation ytterligare. När priser på mat och bränsle rusar har livet för människor som redan lever i stor utsatthet blivit ännu hårdare.

Över 21 miljoner människor står inför allvarlig hunger i Östafrika, en region som sedan tidigare har drabbats svårt av förödande torka, översvämningar och pandemins katastrofala effekter. I Jemen har kriget pågått i sju år och det är fortfarande en av världens största humanitära kriser. Nära fyra miljoner människor har tvingats på flykt och tre fjärdedelar av befolkningen är i behov av akut humanitär hjälp.

Det här är platser där hotet från klimatförändringar och krig är ständigt närvarande, och där rent vatten, sjukvård och mat inte är en självklarhet. Men det här är också platser där Oxfam redan har en stark närvaro och en lång erfarenhet av att arbeta med lokala organisationer i kampen mot fattigdom och utsatthet - för fred. Här pågår varje dag livräddande insatser. 

 

 

Mar 3, 2022
Mar
3
2022

Civila i Ukraina måste skyddas

Det har nu gått en vecka sedan konflikten i Ukraina eskalerade till det våld vi ser idag. Under de här dagarna har vi alla kunnat följa de fruktansvärda nyheterna i tv, press, radio och sociala medier. Som humanitär organisation är Oxfam bestört över de förluster av liv som vi bevittnar, och allvarligt oroad över följderna av konflikten.

Vi står i solidaritet med alla dem som drabbas av våld, var de än befinner sig. Vi uppmanar till att striderna omedelbart upphör och att alla stater respekterar humanitär rätt och mänskliga rättigheter.

 


En kvinna och två barn på väg ut ur Ukraina, 25 feb 2022. Foto: Peter Lazar

 

I alla konflikter är det alltid de människor som redan lever i störst utsatthet som påverkas mest. När människor tvingas in i en konflikt som de inte vill ha, blir barn och gamla utan stöd och försörjning. När länders ekonomier slås sönder av krig och konflikter, slår det hårdast mot de människor, på båda sidor, som redan lever i fattigdom. Det är de som kommer att förlora sina jobb och tillgång till samhällets omsorg. Det är de som kommer att få kämpa mest för att klara av vardagen.

Som du säkert har sett så är situationen fasansfull för människorna i Ukraina och många organisationer kraftsamlar för att nå ut med livsavgörande hjälp. För närvarande har vi ingen hjälpinsats i landet, men flera av våra kontor stödjer andra organisationer som är på plats och vi följer utvecklingen noga. Att skydda liv och att garantera civilbefolkningens säkerhet är av yttersta vikt. Enligt FN:s uppskattningar har en miljon personer redan flytt från Ukraina. Om inte fred kan uppnås kommer den siffran att öka drastiskt, när människor tvingas på flykt både inom landet och till andra länder.

Alla människor har rätt att fly från konflikter och att söka trygghet och asyl. När Ukrainas grannländer nu tar emot tiotusentals asylsökande, vädjar Oxfam till regeringar att ge dem skydd. Ett skydd som måste gälla alla människor som är på flykt, oavsett om det är från Ukraina, Jemen, Afghanistan eller något annat land.

Allt vi önskar nu är att konflikten omedelbart tar slut och att hjälporganisationer på alla sätt ges möjlighet att stödja människorna som drabbats. I de stunder då mänskligheten är som mest hotad måste vi stå enade och förenas i en strävan efter fred och mänskliga rättigheter för alla människor.

 

Sidor