Klimatojämlikhet

 • De fattigaste drabbas hårdast av klimatförändringarna


  De rikaste 10 procenten står för cirka hälften av alla koldioxidutsläpp i världen. Samtidigt står de fattigaste 50 procenten för mindre än 10 procent av utsläppen. Den rikaste 1 procenten släpper ut dubbelt så mycket som den fattigaste hälften. 

  Världen är inte bara ekonomiskt ojämlik. De som tjänar mest pengar släpper också ut överlägset mest växthusgaser. Samtidigt har de fattigaste lägst utsläpp av alla, men drabbas hårdast av klimatförändringarna. Det är till exempel fem gånger vanligare att människor i fattiga länder tvingas på flykt på grund av extremväder, jämfört med i rika länder. Uppvärmningen slår också mot fattiga människors försörjning exempelvis genom sämre eller uteblivna skördar.

  I många fattiga länder är utsläppen under ett ton per person och år och de fattigaste människorna har utsläpp så låga som 0,1 ton.  Samtidigt finns en koldioxidbudget som världen inte får överskrida för att kunna hålla uppvärmningen under 1,5 eller 2 grader.

  Under de senaste decennierna har koldioxidutsläppen ökat dramatiskt och den kvarvarande koldioxidbudgeten ätits upp i rasande takt. Dessa ökade utsläpp har framförallt kommit från ökad konsumtion bland de redan välbeställda, inte från människor som lyfts ur fattigdom.

  Oxfam ger stöd till människor som har påverkats av klimatförändringarna, och vi ser till att påverka regeringar och beslutsfattare att ta större ansvar för klimatkrisen. Men vi kan inte göra detta ensamma - vi behöver din hjälp!

  Klicka här för att skänka en gåva.

 •  

  Vad gör Oxfam?

  Vi bedriver påverkanskampanjer för att få ett slut på denna dubbla orättvisa. Vi pressar regeringar och beslutsfattare att ta större ansvar för klimatkrisen: det tyngsta ansvaret ligger på dem och de måste göra mer för att minska utsläppen och klimatojämlikheten. Oxfam arbetar också för att påverka klimatfrågan på internationell nivå, bland annat så att mer resurser ges till klimatfinansiering till de minst utvecklade länderna.

  Vi arbetar även praktiskt med att hjälpa människor i fattigdom att stå emot klimatkrisen. Vi hjälper jordbrukare i Thailand att bygga bevattning- och dräneringssystem så att grödor kan växa under torka och långa regnperioder. Vi stöttar bönder i Malawi att skifta mellan olika grödor baserat på vädermönster. Vi planterar mangrove tillsammans med jordbrukare vid Vietnams kust för att skydda mot stora stormvågor.

  Medan temperaturerna stiger blir extremväder allt vanligare och allvarliga. Bönder och jordbrukare står inför stora svårigheter och nära en miljard av världens fattigaste människor- de som gjort minst för att bidra till den globala uppvärmningen- har fått allt svårare att få ihop tillräckligt med mat till sina familjer. 

  Oxfam publicerade rapporten Confronting carbon inequality i september 2020, i den kommer vi bland annat fram till siffran om att den rikaste 1 procenten har dubbelt så höga utsläpp som den fattigaste hälften. Du kan läsa mer och ladda ner den här.

  Oxfam är också en av organisationerna bakom Klimatmålsinitiativet som vill se ett nytt miljömål om att minska de konsumtionsbaserade utsläppen. Idag finns bara mål för utsläppen som sker i landet, inte för de vi orsakar genom vår importerade konsumtion och utrikes flygresor: www.klimatmal.se

 •  

  Vad kan jag göra?

  Du får gärna skänka en gåva som går till att hjälpa människor som lever i fattigdom och drabbas av klimatförändringar.

  Klicka här för att skänka en gåva!

  Naturligtvis behövs det kraftiga politiska mål och åtgärder för att bromsa klimatförändringens effekter, men samtidigt har vi alla ett ansvar att försöka minska våra egna utsläpp. Ju högre utsläpp desto större ansvar. Vi alla kan göra stor nytta genom att minska vår egen efterfrågan på utsläppsintensiva varor och tjänster – till exempel vår importerade konsumtion och utrikes flygresor- det minskar nämligen utsläppen redan i dag.

   

   

 • ”Jag möter stora utmaningar här på grund av klimatförändringar… Men nu ser jag kvinnor som jag som kan gå till marknaden varje dag och sälja sina produkter!”


  Leitamat, 50, är en av de som lyckats anpassa sitt jordbruk till klimatförändringarnas effekter. Foto: Artur Francisco

  På Vanuatu drabbas befolkningen redan av klimatförändringarnas effekter. Den lilla önationen räknas för närvarande som det land i världen med störst risk för jordbävningar och tropiska cykloner, extrema väder som kostar landet i genomsnitt 48 miljoner dollar per år, vilket motsvarar 6,6 procent av BNP. Klimatförändringar och stigande havsnivåer hotar jordbruket, vattentillgången och människors tillgång till mat.

  Oxfam arbetar för att minska klimatförändringarnas effekter på Vanuatu genom att erbjuda jordbruksutbildning och fröer till kvinnor så att de kan producera grödor även under lågsäsong- vilka kan säljas till ett högre pris. Förutom att investera i sina jordbruksföretag använder många inkomsten för sina barns utbildning.

   

  Sidan senast uppdaterad i oktober 2021

FN:s senaste klimatrapport: omfattande behov av stöd till klimatanpassningsåtgärder

Idag släppte FN:s klimatpanel en ny rapport om klimatförändringarnas konsekvenser, anpassning och sårbarhet. Den slår fast att det krävs omedelbara och omfattande klimatanpassningsåtgärder för att samhällen ska kunna anpassa sig till de konsekvenser av klimatförändringarna som inte längre kan undvikas. Rapporten bekräftar också att det är de människor som lever i utsatthet som drabbas hårdast av klimatförändringarna redan nu.

 

Hälften av barnen i Guatemala är undernärda

Fyrabarnsmamman Silveria: ”Du blir rädd och undrar om ditt barn kommer att dö”
 

I Guatemala är närmare hälften av alla barn under fem år kroniskt undernärda. På grund av klimatförändringarna och ett bristande socialt skyddsnät ökar antalet undernärda barn ständigt. Oxfam finns på plats för att hjälpa de mest utsatta men behöver stöd från givare omgående för att kunna nå ut till fler.

 

NY OXFAMRAPPORT SLÅR FAST: OJÄMLIKHET DÖDAR

I samband med Världsekonomiskt Forum i Davos släpper Oxfam sin årliga ojämlikhetsrapport. Rapporten ”Ojämlikhet dödar” slår fast att vi befinner oss i en ojämlikhetskris som skördar 21 000 människoliv per dygn - en människa dör var fjärde sekund.

 

Oxfam släpper ny klimatojämlikhetsrapport

Idag släpper Oxfam och Institute on European Environmental Policy en ny rapport om klimatojämlikhet.  Den visar att Parisavtalets mål om att ökningen av den globala medeltemperaturen år 2030 inte ska överstiga 1,5 grader inte kommer att nås om inte människorna med mest resurser tar sitt ansvar.

 

Det är dags för FN:s klimatmöte att stoppa klimatojämlikheten!

Vi läser om det i tidningarna, vi ser det på nyheterna – om hur klimatkrisen drabbar oss alla. Men frågan om klimatet är inte en fråga som vi bara kan bläddra förbi eller av stänga tv:n i förhoppning om att någon annan ska lösa problemet. Klimatkrisen tar sig olika form beroende på var vi geografiskt befinner oss på världskartan, men den berör oss alla.

 

Konflikter, covid-19 och klimatförändringar – en dödlig kombination

Ett och halv år sedan pandemins början orsakar hunger fler dödsoffer än coronaviruset. Antalet människor som lever i svältliknande förhållanden har ökat sex gånger om.

Ny rapport synliggör svensk klimatojämlikhet

Svenska utsläppsminskningar sedan 1990 har skett tack vare låg- och medelinkomsttagare. De tio rikaste procenten av befolkningen har knappt bidragit till utsläppsminskningen alls

Debatt: "Låt inte de fattigaste betala för klimatkrisen"

Robert Höglund, kommunikationschef och Heidi Lampinen, policyansvarig på Oxfam Sverige kritiserar formen för klimatfinansieringen i ETC debatt.

Låginkomstländer tvingas till skuldsättning för att klara klimatkrisen

I dag kan Oxfam avslöja att flera rika länder uppgett att de gett mer i klimatfinansiering än vad de faktiskt gjort.

Ny rapport: Extrem klimatojämlikhet

Världens rikaste procent släpper ut dubbelt så mycket koldioxid som den fattigaste hälften av jordens befolkning.