Oxfam: ta ansvar för klimatjämlikhet!

 • Den eskalerande klimatkrisen för med sig omfattande förluster och mänskligt lidande, bland annat i form av naturkatastrofer, extremväder, torka och hungerkatastrofer. Inför klimattoppmötet COP27 uppmanar Oxfam världens ledare att agera för en jämlik klimatomställning. 

  Mycket står på spel inför FN:s stora klimattoppmöte COP27, som äger rum den 6–18 november i Sharm el-Sheikh i Egypten. Oxfam har i en rad rapporter visat hur klimatkrisen är både orättvis och ojämlik genom att den särskilt drabbar människor i länder med utbredd fattigdom och länder som är särskilt sårbara, samtidigt som rika länder och rika individer står för de största utsläppen av växthusgaser.

  Läget är akut och eskalerande. Världen är på väg mot en 2,5 gradig global uppvärmning. Utsläppen av växthusgaser minskar inte i den takt som är nödvändig, något som medför förödande konsekvenser. 720 miljoner människor riskerar att falla ner i extrem fattigdom på grund av klimatförändringarna mellan år 2030 och 2025. Ett liv i extrem fattigdom innebär att leva på under 20 kronor om maten och tvingas välja mellan mat, boende och medicin. Extremväder orsakar redan idag omfattande hunger och svältkatastrofer, visar Oxfams rapport Hunger in a heating world

  Klimatkrisen är ojämlik. Världen är inte bara ekonomiskt ojämlik. Skillnaderna mellan utsläppen är stora både mellan länder och mellan inkomstgrupper. Rika länder och rika individer bär största ansvaret. Oxfamrapporten Confronting Carbon Inequality (2020) visar att den rikaste 1 procenten av jordens befolkning genom sin konsumtion släpper ut mer än dubbelt så mycket koldioxid som den fattigaste 50 procenten. Samtidigt står de fattigaste 50 procenten för mindre än 10 procent av utsläppen. Ny forskning har visat att investeringar är den absolut största utsläppskällan för världens rikaste personer. Den nya Oxfamrapporten Carbon Billionaires belyser omfattningen av dessa utsläpp. Rapporten visar att det genomsnittliga utsläppet från en miljardärs investeringar under ett år är en miljon gånger större än genomsnittspersonens utsläpp. Trots det diskuteras olika inkomstgruppers inverkan på klimatet och investeringar som utsläppskälla mycket sällan i debatten om klimatkrisens orsaker och lösningar - och det vill Oxfam ändra på. 

  Nu krävs att världens ledare agerar för en jämlik och rättvis klimatomställning. De länder och individer som bidragit mest till klimatkrisen måste också tar störst ansvar för att lösa den. Det är ett tydligt budskap från många länder med utbredd fattigdom, forskare och stora delar av civilsamhället inför COP27-mötet. I den diskussionen uppmanar Oxfam Sveriges regering att ta sitt ansvar och visa på ledarskap. I en tid där läget i omvärlden är osäkert och klimatkrisen eskalerar har Sverige inte råd att vända världen ryggen.  

 • Världens länder måste genast kraftigt begränsa sina koldioxidutsläpp

  Världens länder begränsar inte sina koldioxidutsläpp i den takt och omfattning som krävs för att undvika en klimatkatastrof. Enligt UNFCCC:s senaste syntesrapport av ländernas gemensama åtaganden för att nå klimatmålen  kommer utsläppen att öka med dryg 10 procent till år 2030 jämfört med år 2010, mot den drygt 40 procents minskning som är nödvändig för att klara klimatmålen. Samtidigt konstaterar FN:s miljöprogram, UNEP, i sin årliga utsläppsrapport att världen rör sig mot katastrofala 2,4-2,6 graders uppvärmning i slutet av århundradet. 

  Slutsatsen är tydlig. Världens ledare misslyckas fortfarande med att hantera klimatkrisen. Det är nu eller aldrig som länderna kan enas om att ändra kurs och verkligen nå målet om att begränsa uppvärmningen till löftet om 1,5 grader. Länderna måste enas om att gemensamt minska utsläppen med minst 45 procent till år 2030 – där rika länder måste göra mer omfattande minskningar. Regeringar måste därtill se till att rika individer, som släpper ut mest växthusgaser, också blir de som måste minska sina utsläpp mest. Klimatomställningen måste vara jämlik och rättvis. 

   

 • Rika länder har en skuld att betala

  Det är tyvärr världsledare med en dålig meritlista som reser till Sharm el-Sheikh och COP27-mötet. Oxfams rapport Climate finance short-changed visar att världens rika länder fullständigt har misslyckats med att leva upp till sina löften om klimatfinansiering till länder med utbredd fattigdom, för att hjälpa dem anpassa sig till och hantera klimatförändringarnas konsekvenser. Länderna har inte bara misslyckats med att hålla det löfte de själva gav för 13 år sedan om att ge totalt 100 miljarder amerikanska dollar per år i klimatfinansiering till länder med utbredd fattigdom. Oxfam uppskattar dessutom att det verkliga värdet av ländernas klimatfinansiering endast är en tredjedel av vad de själva har rapporterat. Ett stort svek som måste tas på allvar och rätt summor avsättas för att hantera den eskalerande klimatkrisen. Det är också avgörande att de pengar som rika länder avsätter för klimatfinansiering är nya och utanför bståndsbudgetarna, och att en större andel går till att möjliggöra klimatanpassning. 

  En ny rapport från Oxfam tillsammans med the Loss and Damage Collaboration visar på hisnande siffror och enorma behov. Exempelvis beräknas 55 av de länder som är mest sårbara för klimatförändringar, under 2000–2020, tillsammans ha förlorat över en halv miljard dollar till följd av klimatrelaterade skador. 

  Förutom att världens länder måste agera för att förhindra klimatförändringarna och anpassa sig för att hantera klimatförändringarnas konsekvenser (eng. adaptation), så orsakar klimatkrisen redan nu omfattande skador och förluster. Det som brukar kallas Loss and Damage är idag i princip ofinansierat. Här saknas idag ett tydligt åtagande från världens länder och även ett svenskt åtagande, och frågan är en viktig del av COP27-mötet. Förluster och skador handlar om kostnader för att till exempel bygga upp hem, sjukhus och skolor, eller för att kunna erbjuda skydd, mat och akutstöd efter exempelvis cykloner. Dessutom tillkommer kostnader som inte går att räkna i pengar, som människors död, hotet mot den biologiska mångfalden, och klimatkrisens påverkan på människors kultur och levnadssätt. 

 • Världens miljardärer måste ta ansvar för sina koldioxidutsläpp som sker till följd av deras investeringar

  Den 7 november publicerade Oxfam rapporten “Carbon Billionares: the investment emissions of the world’s richest people”.  

  Rapporten granskar miljardärers investeringar och utsläpp av koldioxid som dessa investeringar genererar. Miljardärers investeringar spelar roll för att de har ett stort klimatavtryck och bidrar till klimatkatastrofen. Dessutom kan de beslut som investerare fattar idag, till exempel om fossilbaserad infrastruktur, medföra fortsatt höga nivåer av utsläpp av växthusgaser långt fram i framtiden – med andra ord – en fortsatt ökande global uppvärmning. Investeringar är oftast den största utsläppskällan bland världens rikaste individer, uppskattningsvis 50 – 70 % av miljardärers utsläpp genereras från investeringar. Rapporten visar också att miljardärers investeringar i förorenande industrier såsom fossilbränsle och cement är dubbelt så stora som den genomsnittliga investeraren.1 Miljardärer har omfattande inflytande i många av världens största och mäktigaste företag, något som ger dem makten att påverka företagens agerande och omställning. Trots miljardärers avgörande roll och stora omfattning diskuteras detta investeringar sällan i debatten om klimatförändringarnas orsaker och lösningar. 

  Rapporten granskar 125 miljardärers investeringar och visar bland annat att deras samlade årliga utsläpp av koldioxid är lika stort som hela Frankrikes befolkning som består av 67 miljoner människor. Rapporten visar också att dessa 125 miljardärers genomsnittliga utsläpp från investeringar är 3,1 miljoner ton per år och person – mer än en miljon gånger så mycket som genomsnittpersonens utsläpp.2 

   

  Utsläppen från miljardärernas investeringar är omfattande och måste regleras och minska om målet om att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader ska kunna nås och för att frigöra medel som kan användas till att nå klimatfinanseringsmålen. 

   

  Regeringar måste bättre reglera investeringar för att styra investeringar bort från fossilt och till mer hållbara investeringar. Ett sätt att göra detta är att införa en förmögenhetsskatt, med en särskild beskattning på investeringar som görs i fossilindustrin eller andra särskilt förorenande industrier. Det skulle både kunna styra bort investeringar från den typen av klimatskadliga investeringar och generera intäkter som kan användas för att finansiera klimatomställningen. 

  Dessutom bör både investerare och företag ta ett större ansvar för klimatförändringarna genom att anta vetenenskapsbaserade mål och handlingsplaner för att begränsa sina växthusgasutsläpp, och slutgiltigt nå netto-noll utsläpp av sina verksamheter. Ökad transparens och publicering av data som visar utsläpp av växthusgaser (Scope 1,2 och 3) är nödvändigt. Investerare måste ta större ansvar för sina investeringar och använda sitt inflytande för att minska företagens negativa klimatinverkan.  

 • Oxfams uppmaningar till Sveriges regering

  Inför att världens ledare samlas under klimattoppmötet i Sharm el-Sheik i Egypten 6–18 november kan vi tillsammans höja våra röster och uppmana Sveriges regering att ta krisen på allvar och agera för en jämlik och rättvis klimatomställning. 

   

  Oxfam vill att Sverige ska: 

  - Minska utsläppen med det som krävs för att nå 1,5 graders-målet och anta världens första nationella mål om noll växthusgasutsläpp från konsumtion

  - Stå fast vid löftet om klimatfinansiering till länder med utbredd fattigdom, och öka andelen finansiering som gör ländernas anpassning till klimatförändringarna möjlig. Sverige bör dessutom åta sig att bidra med finansiering för de förluster och skador som uppstår till följd av klimatförändringarna.

  - Införa en särskild beskattning på inkomster som genereras från särskilt fossilintensiva industrier - för att styra bort investeringar från sådana industrier, för att driva på för en omställning från en fossilbaserad ekonomi och samtidigt samla in skatteintäkter som kan användas till att finansiera klimatinsatser.

  Världens rikaste länder och individer kan inte fortsätta leva på ett sätt som sätter allas framtid på spel. Och människor i fattigdom ska inte lida mest för något som de själva inte orsakat. 

 • Lästips

  Vill du läsa mer om den ojämlika klimatkrisen? Här är några av Oxfams senaste rapporter:

  The cost of delay: why finance to address loss and damage must be agreed at COP27 (okt 2022)

  Climate Finance short-changed (okt 2022)

  Hunger in a heating world (sep 2022)

  Footing the bill, loss and damage (juni 2022)

  Climate Finance Shadow Report 2020

  Carbon Billionaires (november 2022)

No blog items for this category.