Blogg

Jan 20, 2019
Jan
20
2019

Miljardärernas förmögenheter ökade förra året - de fattigaste förlorade pengar

Oxfams ojämlikhetsrapport: Världens fattigaste hälft såg sina tillgångar minska med 4 miljarder om dagen förra året. 

 

Världens cirka 2000 dollarmiljardärer tjänade tillsammans 23 miljarder kronor om dagen förra året samtidigt som de 3,8 miljarder människor som utgör världens fattigaste hälft såg sina tillgångar minska med 4 miljarder om dagen. Detta visar Oxfams ojämlikhetsapport Public Good or Private Wealth som släpps idag i samband med Världsekonomiskt forum i Davos, Schweiz.

Rapporten visar att de ökande klyftorna mellan rika och fattiga underminerar kampen mot fattigdom, är skadlig för våra ekonomiska system och skapar sociala slitningar världen över och avslöjar hur regeringar förvärrar ojämlikheten genom att underfinansiera sociala tjänster så som sjukvård och utbildning, inte utkräva tillräckliga skatter från företag och superrika individer och misslyckas med att ta tag i problemet skatteflykt. Den visar också att kvinnor och flickor drabbas hårdast av den ökande ekonomiska ojämlikheten.

- Storleken på ditt bankkonto ska inte bestämma hur många års utbildning du får eller hur länge du lever- men detta är verkligheten i alldeles för många länder. Medan företag och de superrika avnjuter låga skatter blir miljoner flickor nekade utbildning och kvinnor dör till följd av bristande mödravård, säger Oxfam Internationals VD Winnie Byanyima.

Rapporten visar att antalet miljardärer nästan har fördubblats sedan finanskrisen, med en ny miljardär varannan dag mellan 2017 och 2018. Dessutom betalar rika individer och företag lägre skattesatser än på flera decennier.

 •  Samtidigt tvingas 100 miljoner människor in i extrem fattigdom varje år på grund av sjukvårdskostnader och halva jordens befolkning lever på mindre än 50 kronor om dagen.
 • Bara 4 cent av varje dollar av världens skatteintäkter kom från beskattning av förmögenhet så som arv eller fastigheter 2015. Den här typen av skatter har reducerats eller tagits bort i många rika länder och har knappt implementerats i utvecklingsländer.
 • Skattesatser för rika individer och företag har sänkts kraftigt. Till exempel minskade den högsta skattesatsen för personlig inkomstskatt i rika länder från 62 procent 1970 till bara 38 procent 2013. Medelvärdet i fattiga länder är bara 28 procent.
 • De allra rikaste gömmer också stora summor - ca 70 biljoner kronor- från skattemyndigheter.
 • I några länder, till exempel Brasilien, betalar den fattigaste 10 procenten av befolkningen en högre andel skatt i förhållande till sin inkomst än den rikaste 10 procenten.
 • Om den rikaste procenten betalade 0,5 procentenheter mer i skatt på sina förmögenheter hade det sammanlagt räckt till utbildning för alla de 262 miljoner barn som idag inte går i skolan och sjukvård som hade kunnat rädda 3,3 miljoner människors liv.

Den permanenta underfinansieringen av samhällstjänster drabbar de fattiga värst, likaså exkluderas de fattigaste när samhällstjänster säljs ut till privata företag. I många länder har utbildning och sjukvård blivit en lyx bara rika har råd med. Varje dag dör 10 000 personer på grund av att de inte har råd med sjukvård. I utvecklingsländer löper ett barn från en fattig familj dubbelt så stor risk att dö före fem års ålder, jämfört med ett barn från en rik familj. I länder som till exempel Kenya går barn från rika familjer i skolan dubbelt så länge som barn från fattiga familjer.

- Vi har inte tillräckligt. Vi har inte lämpliga klassrumsmöbler eller utrustning. Dessutom känner många barn på landsbygden att de är nedprioriterade, mindre värda, och de når inte upp till de förväntade resultaten. Några barn måste jobba samtidigt som de studerar. Några måste gå två timmar för att komma till skolan och några är undernärda, berättar Betty som är lärare i Palca, Bolivia, där skolavhopp är vanligt.

Att sänka förmögenhetsskatter gynnar främst män som kontrollerar över 86 procent av företagen och har 50 procent större förmögenheter än kvinnor globalt. Omvänt är det fattiga kvinnor och flickor som drabbas hårdast när samhällstjänster nedprioriteras. Flickor tvingas sluta skolan när skolavgifterna blir för höga och kvinnor stannar hemma och tar hand om sjuka släktingar när sjukvårdssystemet sviker. Oxfam uppskattar att om allt obetalt hushållsarbete kvinnor står för globalt per år hade utförts av ett företag hade det haft en årlig omsättning på 10 biljoner dollar, 43 gånger mer än Apple, världens största företag.

- Människor över hela världen är arga och frustrerade. Regeringar kan skapa verklig förändring genom att säkerställa att företag och rika individer betalar sin rättvisa andel skatt och investerar pengarna i gratis sjukvård och utbildning som möter alla människors behov- framförallt kvinnor och flickor som så ofta förbises. Regeringar kan bygga en bättre framtid för alla, inte bara för några få priviligierade, säger Winnie Byanyima.

Jan 16, 2019
Jan
16
2019

Oxfam välkomnar delrapport från oberoende kommission

Idag publiceras en delrapport av den oberoende kommission som Oxfam satt upp som en del av vårt arbete mot övergrepp och trakasserier. 

 

Oxfam välkomnar rapporten som ett viktigt steg i att angripa orsakerna till övergrepp och maktobalans inom konfederationen.
Oxfams Internationals VD Winnie Byanyima säger:

”Vi satte upp kommissionen för att ställa svåra frågor om vår kultur och arbetssätt. Detta är ett viktigt dokument i ett kritiskt ögonblick för oss. Vi kommer använda dess rekommendationer för att stärka våra pågående förbättringsåtgärder så att vi verkligen uppnår nolltolerans mot alla som missbrukar sin makt över andra.”

Rapporten kritiserar Oxfam för att fokusera för mycket på vad man gör, snarare än hur man utför arbetet.  ”Det är smärtsamt tydligt att Oxfam inte är immunt mot sexuella- eller andra typer av övergrepp som kommer ur maktmissbruk. Till de som upplevt sådan oacceptabelt beteende vill jag be om ursäkt”, säger Byanyima.

Idag släpper Oxfam också en kvartalsuppdatering kring hur arbetet på vår tiopunktsplan för att motverka trakasserier fortskrider. Bland de initiativ och förbättringar som gjorts under det senaste året finns bland annat ett kraftigt ökat antal experter på safeguarding inom organisationen, starkare policies för hela konfederationen, ett centralt system för referensgivning, nytt visseblåsarsystem och ökat stöd till de som utsatts för övergrepp.

Se hela tiopunktsplanen nedan:

1. Låta en oberoende högnivåkommission granska Oxfams arbete
Kommissionen som består av kvinnliga ledare från hela världen, ska granska Oxfams arbete, policys och kultur. De kommer även att undersöka gamla och aktuella övergreppsfall. Resultatet av granskningen kommer att vara offentlig och kommissionens rekommendationer kommer guida oss vidare i förändringsarbetet. En av ledamöterna är den svenska politikern Birgitta Ohlsson. Här finns mer detaljer om kommissionens arbete och vilka som ingår i den.

2. Samarbeta med tillsynsmyndigheter och regeringar
Målet med ökad transparens är att myndigheter ska känna sig säkra på att våra policys och processer håller hög standard, att uppnå rättvisa för de som utsatts för övergrepp och förebygga eventuella fall av övergrepp i framtiden.

3. Ompröva gamla fall och uppmuntra de som bevittnat eller utsatts för övergrepp att berätta
Vi kommer att ta vara på det här tillfället och titta tillbaka på gamla övergreppsfall inom Oxfam. Kommer man fram till att de hanterats bristfälligt kommer åtgärder att tas i linje med Oxfams värderingar. Detta kan leda till att personal ställs inför disciplinåtgärder och eventuellt förlorar sina jobb.

4. Öka resurserna till arbetet mot övergrepp
Det är tydligt att Oxfam inte haft tillräckliga resurser till arbetet mot övergrepp förrän nu. Med omedelbar verkan ökas nu budgeten och antalet anställda som arbetar med frågor som rör övergrepp. Vi kommer också investera med i genusutbildningar och rekrytera ansvariga för genusfrågor till våra program och humanitära insatsteam.

5. Skapa starkare interna processer
Vi har redan genomfört flera åtgärder för att förbättra våra interna processer. Till exempel har vi inrättat en databas för officiella referenser så att förövare inte ska kunna söka jobb i andra organisationer. Utbildning i hur vi arbetar mot övergrepp blir obligatoriskt för all personal. Vi förbättrar också vår visselblåsarfunktion för att göra det lättare för människor att anmäla problem.

6. Ha nolltolerans mot alla typer av utnyttjande och övergrepp
Vi kommer att fortsätta att motarbeta de kulturer som hos Oxfam och andra aktörer i sektorn möjliggör övergrepp och diskriminering. Detta innebär bland annat att samarbeta med organisationer som kan hjälpa Oxfam framåt, ett arbete som redan påbörjats och fortsatt kommer prioriteras högt.

7. Samarbeta med aktörer i sektorn för att bättre hantera fysiska, sexuella eller psykiska övergrepp
Vi måste hålla människor säkra till varje pris, och det kan vi inte göra på egen hand. Genom samarbete med andra internationella organisationer, International Civil Society Centre och FN-organ kommer vi förhindra att en förövare går från jobb till jobb.

8. Samarbeta med kvinnorättsorganisationer
Vi vill lära oss av tidigare misstag och bli bättre. Därför kommer vi att involvera, ta hjälp av och lyssna på kvinnorättsorganisationer och andra organisationer som arbetar för kvinnors säkerhet.

9. Lyssna på allmänheten
Vi tar åt oss av kritiken vi får från våra supporters runt om i världen och kommer dela med oss av och förklara de åtgärder vi tar för att bättre stötta de vi arbetar för och med.

10. Förstärka vårt fokus på genus och jämställdhet
Kvinnors rättigheter och jämställdhet ska stå i centrum för vårt arbete. Med insikt om att vi som organisation har mycket att lära kommer vi fortsätta utforma kampanjer, påverkansarbete och program som motarbetar de orättvisa strukturer som kvinnor som lever i fattigdom står inför.

Jan 8, 2019
Jan
8
2019

"Oansvarigt och hänsynslöst att inte ta hand om de mest sårbara"

En ny rapport från Oxfam avslöjar att gravida kvinnor och minderåriga stängs in och överges i grekiska flyktingläger.

 


Flyktinglägret Moria, Lesbos. Vintervädret i Grekland gör livet svårare för de hundratals migranter som lever under extremt fattiga förhållanden utan varken vatten eller elektricitet. Foto: Giorgos Moutafis

Hundratals gravida kvinnor, ensamkommande barn och människor som utsatts för tortyr får ingen hjälp i flyktinglägren på de grekiska öarna. Detta avslöjar en ny rapport från Oxfam idag. Rapporten visar hur systemet för att identifiera och skydda de mest utsatta har slutat fungera till följd av underbemanning och dåliga processer.

Under större delen av förra året har endast en läkare varit anställd av regeringen för att ta hand om de upp till 2000 personerna som kommer till Lesbos varje månad. Under november var ingen läkare anställd och inga medicinska undersökningar gjordes för att identifiera extra sårbara personer som behöver extra hjälp.

Bland annat visar rapporten ”Vulnerable and abandoned” att nyblivna mammor skickats iväg från sjukhuset för att bo i det överfulla tältlägret Moria så tidigt som fyra dagar efter att ha fött barn via kejsarsnitt. Även personer som utsatts för sexuella trakasserier och andra trauman bor i lägret där våld är vanligt förekommande.

- Det är oansvarigt och hänsynslöst att inte ta hand om de mest sårbara människorna, säger Renata Rendón, chef för Oxfams insatser i Grekland.

Oxfam identifierar också en oroande trend där tonåringar och människor som utsatts för tortyr hålls inlåsta i förvar av myndigheter trots att de varit för unga eller haft dålig psykisk eller fysisk hälsa.

- Vi hade bara tillåtelse att lämna containern två timmar om dagen… resten av tiden sitter du i ett litet utrymme tillsammans med 15 andra män som alla har sina egna problem, berättar en 28-årig asylsökande från Kamerun som satt inlåst i fem månader på grund av sin nationalitet, trots att han hade allvarliga psykiska problem.

Sårbara asylsökande bör ha tillgång till bostäder, vård och den vanliga grekiska asylprocessen- inte den snabb-process som designats för att skicka tillbaka dem till Turkiet.
Oxfam uppmanar Greklands regering att anställa mer personal, läkare och psykologer inkluderat, samt att se till att screeningsystemen på de grekiska öarna fungerar.

Vårt arbete på Lesbos

Oxfam med partners har arbetat på Lesbos sedan 2015 för att säkerställa att personer som söker asyl skyddas och har tillgång till information, socialt stöd och juridisk hjälp.


Ett barn värmer sig i flyktinglägret Moria på Lesbos i Grekland. Foto: Giorgos Moutafis

Dec 27, 2018
Dec
27
2018

Oxfam nått ut till 3 miljoner människor i Jemen

Fredssamtal och nära förestående svält riktar återigen blickarna mot världens värsta humanitära kris.

 

Kriget i Jemen har pågått sedan 2015 och lett landet in i misär. Vår tids värsta kolerautbrott, våld, hemlöshet, fattigdom och hunger. Nu svälter ett barn ihjäl var tionde minut.


Elvaåriga Salahs familj har tvingats fly tre gånger och får nu kontantbidrag av Oxfam för att ha råd med mat. Foto: Sami M. Jassar/Oxfam

- När vi hörde bomberna trodde vi inte att de skulle träffa oss. Men en flicka träffades framför mina ögon och fler träffades av splitter och dog. Vi grät, berättar elvaåriga Salah som sett striderna på nära håll ett flertal gånger.

Tre miljoner människor, som Salah och hans familj, befinner sig på flykt och bristen på rent vatten, mat och arbete har gjort att 22,2 miljoner människor är i behov av humanitär hjälp. Kriget har förstört infrastruktur för vatten och sanitet, företag har fått slå igen och människor har blivit av med sina inkomster samtidigt som matkostnaderna höjts dramatiskt då kriget satt stopp för matimporter.

- Det är likadant för alla här. Det är misär och människor har ingenting. Allting är svårt. Det är svårt att tjäna pengar, att hitta jobb. Ibland samlar jag ved men det är ingen som kan köpa av mig, säger Salah som är på flykt med sin familj för tredje gången. Nu bor de i ett tält och har förlorat allt de äger. Salah kan inte gå i skolan, familjen har varken råd med skolavgifter eller material.

- Jag hoppas att kriget tar slut så att vi slipper det här förtrycket som vi går igenom. Vi hittar ingenting att äta men när konflikten är över kommer vi kunna vila ut. Tack och lov har vi överlevt hittills, säger Salah.

Oxfam i Jemen

Sedan juli 2015 har vi nått ut till över tre miljoner människor i Jemen med rent vatten och sanitet, kontantbidrag och matkuponger.

Sms:a JEMEN till 72980 och skänk 100 kr till Oxfams arbete.

Fakta: kriget i Jemen

 • 22,2 miljoner människor, över 75% av Jemens befolkning, är i behov av humanitärt stöd.
 • 14 miljoner människor, halva Jemens befolkning, befinner sig på gränsen till svält.
 • 400 000 barn lider av akut undernäring.
 • 16 miljoner människor är i behov av rent vatten och sanitet, som till exempel toaletter.
 • 6660 personer har dödats och 10 500 skadats. Nyligen kunde vi rapportera om att en person dör var tredje timme i striderna.
 • Över tre miljoner människor har tvingats lämna sina hem.
 • Sedan april 2017 har antalet kolerafall uppnått 1,2 miljoner.
 • 16,4 miljoner människor saknar tillgång till sjukvård.

Vi välkomnar överenskommelserna i Stockholm, där man bland annat enades om vapenstillestånd i hamnstaden Hodeida, som ett bra steg framåt. Men mer måste göras för att nå fred och skydda människorna i Jemen som är i akut behov av nödhjälp. Vi uppmanar även till att stoppa vapenexporterna till krigets stridande parter.

Dec 24, 2018
Dec
24
2018

Oxfam hjälper tsunamidrabbade i Indonesien

Oxfam kommer bland annat att tillhandahålla rent vatten till de drabbade. 

Foto: SEMI/AFP/Getty Images

Oxfam kommer arbeta tillsammans med Indonesiens regering för att tillhandahålla rent vatten och sanitetslösningar för människorna som drabbats av tsunamin som slog mot Indonesien igår söndag.

De senaste rapporterna pekar på 373 dödsfall och 128 saknade, över 1500 skadade och fler än 11.000 personer som tvingats bort från sina hem. Antalet drabbade kan växa då kuststäder på Sumatra och Java har blivit förvandlade till ruiner av de gigantiska vågor som slog till under söndagen efter vulkanen Anak Krakataus utbrott.

Vulkanen fick ett till utbrott igår och de omgivande områdena är täckta av aska, människor fruktar ytterligare vågor.

Dino Argianto, Oxfams operationella chef i Yogyakarta säger: ”Människor är i chock och är oroade för sin säkerhet, de behöver rent vatten, sanitetsösningar och mat. Vi behöver också lägga extra uppmärksamhet vid kvinnor och barns behov”.

”Två av våra team är redan på plats och arbetar tillsammans med partners för att utvärdera behoven och se till att hjälpen kommer fram snabbt där den behövs.”

Oxfam kommer att tillhandahålla rent vatten, bygga toaletter och distribuera hygienkits vilka inkluderar filtar och tvål.

Indonesien är en av de mest katastrofdrabbade länderna i världen och såg under 2018 flera katastrofer som lämnat nära 4000 personer döda eller saknade och hundratusentals utan hem.

Oxfam, tillsammans med partners, har nått över 100 000 personer som drabbades av jordbävningen på Sulawesi tidigare i år, med rent vatten. Oxfam har också jobbat med att bygga upp den humanitära kapaciteten hos lokala partners så att de kan ge omedelbar hjälp när en katastrof slår till.

Ge gärna en julgåva och stötta Oxfams arbete, Swisha till 90 03 724.

Sidor