Oxfams arbete mot trakasserier och övergrepp

Jun 11, 2019
Jun
11
2019

Oxfams arbete mot trakasserier och övergrepp

Under det senaste ett och ett halvt året har Oxfam vidtagit en lång rad åtgärder för att stärka vårt arbete mot trakasserier och övergrepp.

Det är enbart genom att arbeta tillsammans som en internationell konfederation vi kan nå framgång i detta arbete och vi är fast beslutna att göra allt vi kan för att förebygga och hantera övergrepp samt arbeta för att skapa en arbetskultur där alla känner sig trygga och behandlas med full respekt.

Den 11 juni välkomnade Oxfam Storbritannien den rapport som Storbritanniens kontrollorgan Charity Commission gjort av organisationens agerande i Haiti 2011 då Oxfamanställda gjorde sig skyldiga till övergrepp. Oxfam Storbritannien begick allvarliga misstag i utredningen och hanteringen av händelsen, man har bett om djupaste ursäkt för detta och accepterar Charity commissions rekommendationer fullt ut.

Den 12 juni publicerades en rapport av en oberoende kommission som Oxfam International själv satt upp. Kommissionen startades av Oxfam för att granska vårt arbete och för att ställa svåra frågor om vår kultur och arbetssätt. Rapporten kommer med tuff kritik, och det är precis vad vi bett om. Oxfam kommer använda kommissionens rekommendationer för att stärka våra pågående förbättringsåtgärder så att vi verkligen uppnår nolltolerans mot alla som missbrukar sin makt över andra.

”Brittiska Charity Commission och den oberoende kommissionen vi satt upp hjälper båda oss väldigt mycket, trots deras olika mandat, genom att hålla oss ansvariga och ge oss råd på resan mot att bli en organisation där varje person känner sig säker och respekterad”, säger Oxfam Internationals högste chef Winnie Byanyima.

”Även om vi har gjort stora framsteg under det senaste året så är vi på en lång resa av lärande och förbättringar, och vi vet att vi har mycket mer att göra. Vi kommer att fortsätta att ödmjukt lyssna, förstå och förändras”, säger Winnie Byanyima.

Den oberoende kommissionen är en del av den tiopunktsplan för att motverka trakasserier och övergrepp. Bland de initiativ och förbättringar som gjorts under det senaste året finns bland annat ett kraftigt ökat antal experter på safeguarding inom organisationen, starkare policies för hela konfederationen, ett centralt system för referensgivning, nytt visseblåsarsystem, stöd till partnerorganisationer och ökat stöd till de som utsatts för övergrepp.

Oxfam har 10 000 anställda och det är tydligt att vi inte är immuna för övergrepp, trakasserier och skadliga attityder. Det är problem som finns i hela samhället och som vi måste arbeta tillsammans med andra organisationer, myndigheter och medborgare för att hantera. Tyvärr kan vi aldrig helt skydda oss från fall där individer väljer att bryta mot organisationens regler och värderingar, nyckelfrågan är hur vi arbetar förebyggande och hur sådana fall hanteras när de väl sker. Förra året avskedade Oxfam 43 personer på grund av deras beteende och vi fortsätter att arbeta för att skapa en kultur där det råder nolltolerans mot övergrepp och trakasserier och där människor känner sig trygga med att rapportera felaktigheter de ser eller utsatts för.

Se hela tiopunktsplanen nedan:

1. Låta en oberoende kommission granska Oxfams arbete
Kommissionen som består av kvinnliga ledare från hela världen, har granskat Oxfams arbete, policys och kultur. De har även undersökt gamla och aktuella fall. Resultatet av granskningen finns här och kommissionens rekommendationer kommer guida oss vidare i förändringsarbetet.

2. Samarbeta med tillsynsmyndigheter och regeringar
Målet med ökad transparens är att myndigheter ska känna sig säkra på att våra policys och processer håller hög standard, att uppnå rättvisa för de som utsatts för övergrepp och förebygga eventuella fall av övergrepp i framtiden.

3. Ompröva gamla fall och uppmuntra de som bevittnat eller utsatts för övergrepp att berätta
Vi kommer att ta vara på det här tillfället och titta tillbaka på gamla övergreppsfall inom Oxfam. Kommer man fram till att de hanterats bristfälligt kommer åtgärder att tas i linje med Oxfams värderingar. Detta kan leda till att personal förlorar sina jobb.

4. Öka resurserna till arbetet mot övergrepp
Det är tydligt att Oxfam inte haft tillräckliga resurser till arbetet mot övergrepp förrän nu. Med omedelbar verkan har budgeten och antalet anställda som arbetar med frågor som rör övergrepp ökats. Vi kommer också investera i genusutbildningar och rekrytera ansvariga för genusfrågor till våra program och humanitära insatser.

5. Skapa starkare interna processer
Vi har redan genomfört flera åtgärder för att förbättra våra interna processer. Till exempel har vi inrättat en databas för officiella referenser så att förövare inte ska kunna söka jobb i andra organisationer. Utbildning i hur vi arbetar mot övergrepp blir obligatoriskt för all personal och vi förbättrar också vår visselblåsarfunktion för att göra det lättare för människor att anmäla problem.

6. Ha nolltolerans mot alla typer av utnyttjande och övergrepp
Vi kommer att fortsätta att motarbeta de kulturer som hos Oxfam och andra aktörer i sektorn möjliggör övergrepp och diskriminering. Detta innebär bland annat att samarbeta med organisationer som kan hjälpa Oxfam framåt, ett arbete som redan påbörjats och fortsatt kommer prioriteras högt.

7. Samarbeta med aktörer i sektorn för att bättre hantera fysiska, sexuella eller psykiska övergrepp
Vi måste hålla människor säkra till varje pris, och det kan vi inte göra på egen hand. Genom samarbete med andra internationella organisationer, International Civil Society Centre och FN-organ kommer vi förhindra att en förövare går från jobb till jobb.

8. Samarbeta med kvinnorättsorganisationer
Vi vill lära oss av tidigare misstag och bli bättre. Därför kommer vi att involvera, ta hjälp av och lyssna på kvinnorättsorganisationer och andra organisationer som arbetar för kvinnors säkerhet.

9. Lyssna på allmänheten
Vi tar åt oss av kritiken vi får från våra supporters runt om i världen och kommer dela med oss av och förklara de åtgärder vi tar för att bättre stötta de vi arbetar för och med.

10. Förstärka vårt fokus på genus och jämställdhet
Kvinnors rättigheter och jämställdhet ska stå i centrum för vårt arbete. Med insikt om att vi som organisation har mycket att lära kommer vi fortsätta utforma kampanjer, påverkansarbete och program som motarbetar de orättvisa strukturer som kvinnor som lever i fattigdom står inför.