Oxfams arbete mot trakasserier och övergrepp

Okt 23, 2018
Okt
23
2018

Oxfams arbete mot trakasserier och övergrepp

Uppdatering av vår tiopunktsplan.

 

I februari lanserade Oxfam en tiopunktsplan mot övergrepp och trakasserier. Planen skapades efter skarp kritik kring hur Oxfam hanterade sexuella trakasserier och övergrepp utförda av tidigare Oxfamanställda i Haiti 2011. Som en del i processen gör vi regelbundna uppdateringar av hur arbetet med planen fortskrider.

Oxfam har nu en internationell direktör för safeguardingarbetet och sju regionala team. Vi har infört ett centralt kontaktsystem för att hantera referenser och förstärkt vårt rekryteringsarbete med striktare kontroller av de vi anställer. Vi har utbildat 119 utredare och investerat över 20 miljoner kronor i vårt safeguardingarbete. Oxfam har också gjort om vårt visselblåsarsystem och har nu linjer på fem språk och uppmanar alla anställda att använda dem. I varje land där Oxfam arbetar finns en kontaktperson för safeguardingfrågor. Oxfam har utökat stödet som finns tillgängligt för överlevare av övergrepp vilket bland annat inkluderar psykosocialt stöd. Vi arbetar även med våra partnerorganisastioner för att förbättra policies och öka medvetenheten och har hittills haft dialog med 400 partners i 44 länder. Vi har också etablerat en oberoende kommission som just nu granskar Oxfams safeguardingarbete. Kommissionen har bland annat satt upp en referensgrupp av överlevare av övergrepp och kommer publicera sitt arbete i Maj 2019.

"I februari lovade Oxfam att förbättra vårt system för safeguarding och dag för dag arbetar vi med detta. Vi inser dock att vi bara är vid början på en lång resa innan vi når dit vi vill", säger Winnie Byanyima, Oxfam Internationals VD. "Vi kommer att bygga vidare på våra förbättringar och fortsätta att öppet och ödmjukt ta till oss kritik för att göra Oxfam till en säkrare plats för alla." 

Se hela tiopunktsplanen nedan. En detaljerad uppdatering om hur vårt arbete fortskrider finns på Oxfam Internationals hemsida. Här redovisas också antalet safeguardingfall inom Oxfam globalt de senaste 6 månaderna. 

1. Låta oberoende högnivåkommission granska Oxfams arbete
Kommissionen som består av kvinnliga ledare från hela världen, ska granska Oxfams arbete, policys och kultur. De kommer även att undersöka gamla och aktuella övergreppsfall. Resultatet av granskningen kommer att vara offentlig och kommissionens rekommendationer kommer guida oss vidare i förändringsarbetet. En av ledamöterna är den svenska politikern Birgitta Ohlsson. Här finns mer detaljer om kommissionens arbete och vilka som ingår i den.

2. Samarbeta med tillsynsmyndigheter och regeringar
Målet med ökad transparens är att myndigheter ska känna sig säkra på att våra policys och processer håller hög standard, att uppnå rättvisa för de som utsatts för övergrepp och förebygga eventuella fall av övergrepp i framtiden.

3. Ompröva gamla fall och uppmuntra de som bevittnat eller utsatts för övergrepp att berätta
Vi kommer att ta vara på det här tillfället och titta tillbaka på gamla övergreppsfall inom Oxfam. Kommer man fram till att de hanterats bristfälligt kommer åtgärder att tas i linje med Oxfams värderingar. Detta kan leda till att personal ställs inför disciplinåtgärder och eventuellt förlorar sina jobb.

4. Öka resurserna till arbetet mot övergrepp
Det är tydligt att Oxfam inte haft tillräckliga resurser till arbetet mot övergrepp förrän nu. Med omedelbar verkan ökas nu budgeten och antalet anställda som arbetar med frågor som rör övergrepp. Vi kommer också investera med i genusutbildningar och rekrytera ansvariga för genusfrågor till våra program och humanitära insatsteam.

5. Skapa starkare interna processer
Vi har redan genomfört flera åtgärder för att förbättra våra interna processer. Till exempel har vi inrättat en databas för officiella referenser så att förövare inte ska kunna söka jobb i andra organisationer. Utbildning i hur vi arbetar mot övergrepp blir obligatoriskt för all personal. Vi förbättrar också vår visselblåsarfunktion för att göra det lättare för människor att anmäla problem.

6. Ha nolltolerans mot alla typer av utnyttjande och övergrepp
Vi kommer att fortsätta att motarbeta de kulturer som hos Oxfam och andra aktörer i sektorn möjliggör övergrepp och diskriminering. Detta innebär bland annat att samarbeta med organisationer som kan hjälpa Oxfam framåt, ett arbete som redan påbörjats och fortsatt kommer prioriteras högt.

7. Samarbeta med aktörer i sektorn för att bättre hantera fysiska, sexuella eller psykiska övergrepp
Vi måste hålla människor säkra till varje pris, och det kan vi inte göra på egen hand. Genom samarbete med andra internationella organisationer, International Civil Society Centre och FN-organ kommer vi förhindra att en förövare går från jobb till jobb.

8. Samarbeta med kvinnorättsorganisationer
Vi vill lära oss av tidigare misstag och bli bättre. Därför kommer vi att involvera, ta hjälp av och lyssna på kvinnorättsorganisationer och andra organisationer som arbetar för kvinnors säkerhet.

9. Lyssna på allmänheten
Vi tar åt oss av kritiken vi får från våra supporters runt om i världen och kommer dela med oss av och förklara de åtgärder vi tar för att bättre stötta de vi arbetar för och med.

10. Förstärka vårt fokus på genus och jämställdhet
Kvinnors rättigheter och jämställdhet ska stå i centrum för vårt arbete. Med insikt om att vi som organisation har mycket att lära kommer vi fortsätta utforma kampanjer, påverkansarbete och program som motarbetar de orättvisa strukturer som kvinnor som lever i fattigdom står inför.

2017 blev Oxfams arbete mot sexuella trakasserier och övergrepp klassat som ”Best Practise” i en rapport från Feinstein International Center vid American Tufts University. Det är dock tydligt att vi brustit i vårt arbete och vi jobbar hårt för att bli bättre. Vi kommer fortsätta utmana de sociala normer som berättigar diskriminering och våld mot kvinnor. Vi kommer fortsätta genomföra kampanjer mot de ojämna maktbalanser som håller kvar kvinnor i fattigdom och samarbeta med feministiska- och kvinnorättsorganisationer. Vi kommer att göra allt i vår makt för att hålla de vi arbetar med säkra.