Nyheter

Jun 11, 2019
Jun
11
2019

Oxfams arbete mot trakasserier och övergrepp

Under det senaste ett och ett halvt året har Oxfam vidtagit en lång rad åtgärder för att stärka vårt arbete mot trakasserier och övergrepp.

Det är enbart genom att arbeta tillsammans som en internationell konfederation vi kan nå framgång i detta arbete och vi är fast beslutna att göra allt vi kan för att förebygga och hantera övergrepp samt arbeta för att skapa en arbetskultur där alla känner sig trygga och behandlas med full respekt.

Den 11 juni välkomnade Oxfam Storbritannien den rapport som Storbritanniens kontrollorgan Charity Commission gjort av organisationens agerande i Haiti 2011 då Oxfamanställda gjorde sig skyldiga till övergrepp. Oxfam Storbritannien begick allvarliga misstag i utredningen och hanteringen av händelsen, man har bett om djupaste ursäkt för detta och accepterar Charity commissions rekommendationer fullt ut.

Den 12 juni publicerades en rapport av en oberoende kommission som Oxfam International själv satt upp. Kommissionen startades av Oxfam för att granska vårt arbete och för att ställa svåra frågor om vår kultur och arbetssätt. Rapporten kommer med tuff kritik, och det är precis vad vi bett om. Oxfam kommer använda kommissionens rekommendationer för att stärka våra pågående förbättringsåtgärder så att vi verkligen uppnår nolltolerans mot alla som missbrukar sin makt över andra.

”Brittiska Charity Commission och den oberoende kommissionen vi satt upp hjälper båda oss väldigt mycket, trots deras olika mandat, genom att hålla oss ansvariga och ge oss råd på resan mot att bli en organisation där varje person känner sig säker och respekterad”, säger Oxfam Internationals högste chef Winnie Byanyima.

”Även om vi har gjort stora framsteg under det senaste året så är vi på en lång resa av lärande och förbättringar, och vi vet att vi har mycket mer att göra. Vi kommer att fortsätta att ödmjukt lyssna, förstå och förändras”, säger Winnie Byanyima.

Den oberoende kommissionen är en del av den tiopunktsplan för att motverka trakasserier och övergrepp. Bland de initiativ och förbättringar som gjorts under det senaste året finns bland annat ett kraftigt ökat antal experter på safeguarding inom organisationen, starkare policies för hela konfederationen, ett centralt system för referensgivning, nytt visseblåsarsystem, stöd till partnerorganisationer och ökat stöd till de som utsatts för övergrepp.

Oxfam har 10 000 anställda och det är tydligt att vi inte är immuna för övergrepp, trakasserier och skadliga attityder. Det är problem som finns i hela samhället och som vi måste arbeta tillsammans med andra organisationer, myndigheter och medborgare för att hantera. Tyvärr kan vi aldrig helt skydda oss från fall där individer väljer att bryta mot organisationens regler och värderingar, nyckelfrågan är hur vi arbetar förebyggande och hur sådana fall hanteras när de väl sker. Förra året avskedade Oxfam 43 personer på grund av deras beteende och vi fortsätter att arbeta för att skapa en kultur där det råder nolltolerans mot övergrepp och trakasserier och där människor känner sig trygga med att rapportera felaktigheter de ser eller utsatts för.

Se hela tiopunktsplanen nedan:

1. Låta en oberoende kommission granska Oxfams arbete
Kommissionen som består av kvinnliga ledare från hela världen, har granskat Oxfams arbete, policys och kultur. De har även undersökt gamla och aktuella fall. Resultatet av granskningen finns här och kommissionens rekommendationer kommer guida oss vidare i förändringsarbetet.

2. Samarbeta med tillsynsmyndigheter och regeringar
Målet med ökad transparens är att myndigheter ska känna sig säkra på att våra policys och processer håller hög standard, att uppnå rättvisa för de som utsatts för övergrepp och förebygga eventuella fall av övergrepp i framtiden.

3. Ompröva gamla fall och uppmuntra de som bevittnat eller utsatts för övergrepp att berätta
Vi kommer att ta vara på det här tillfället och titta tillbaka på gamla övergreppsfall inom Oxfam. Kommer man fram till att de hanterats bristfälligt kommer åtgärder att tas i linje med Oxfams värderingar. Detta kan leda till att personal förlorar sina jobb.

4. Öka resurserna till arbetet mot övergrepp
Det är tydligt att Oxfam inte haft tillräckliga resurser till arbetet mot övergrepp förrän nu. Med omedelbar verkan har budgeten och antalet anställda som arbetar med frågor som rör övergrepp ökats. Vi kommer också investera i genusutbildningar och rekrytera ansvariga för genusfrågor till våra program och humanitära insatser.

5. Skapa starkare interna processer
Vi har redan genomfört flera åtgärder för att förbättra våra interna processer. Till exempel har vi inrättat en databas för officiella referenser så att förövare inte ska kunna söka jobb i andra organisationer. Utbildning i hur vi arbetar mot övergrepp blir obligatoriskt för all personal och vi förbättrar också vår visselblåsarfunktion för att göra det lättare för människor att anmäla problem.

6. Ha nolltolerans mot alla typer av utnyttjande och övergrepp
Vi kommer att fortsätta att motarbeta de kulturer som hos Oxfam och andra aktörer i sektorn möjliggör övergrepp och diskriminering. Detta innebär bland annat att samarbeta med organisationer som kan hjälpa Oxfam framåt, ett arbete som redan påbörjats och fortsatt kommer prioriteras högt.

7. Samarbeta med aktörer i sektorn för att bättre hantera fysiska, sexuella eller psykiska övergrepp
Vi måste hålla människor säkra till varje pris, och det kan vi inte göra på egen hand. Genom samarbete med andra internationella organisationer, International Civil Society Centre och FN-organ kommer vi förhindra att en förövare går från jobb till jobb.

8. Samarbeta med kvinnorättsorganisationer
Vi vill lära oss av tidigare misstag och bli bättre. Därför kommer vi att involvera, ta hjälp av och lyssna på kvinnorättsorganisationer och andra organisationer som arbetar för kvinnors säkerhet.

9. Lyssna på allmänheten
Vi tar åt oss av kritiken vi får från våra supporters runt om i världen och kommer dela med oss av och förklara de åtgärder vi tar för att bättre stötta de vi arbetar för och med.

10. Förstärka vårt fokus på genus och jämställdhet
Kvinnors rättigheter och jämställdhet ska stå i centrum för vårt arbete. Med insikt om att vi som organisation har mycket att lära kommer vi fortsätta utforma kampanjer, påverkansarbete och program som motarbetar de orättvisa strukturer som kvinnor som lever i fattigdom står inför.

Jun 5, 2019
Jun
5
2019

Ebola sprids allt snabbare i DR Kongo

Antalet ebolafall har nu nått 2000 i världens näst värsta utbrott genom tiderna.

 

Oxfams insatser för att stoppa ebolaspridningen i konfliktdrabbade Kongo möter fortsatta utmaningar, medan den dödliga sjukdomen drabbar allt fler. Det har skett flera attacker mot sjukhus och människor med symptom har undvikit att söka vård, vilket gör insatsen mot ebola mycket svår.


En man tvättar händerna med renat vatten på en marknad mellan Beni och Mangina, DR Kongo. Rädslan för att smittas av ebola har gjort att färre handlar mat på marknaderna. Oxfam var en av de första organisationerna som inledde insatser mot ebolan i östra Kongo och tillhandahåller bland annat handtvättsstationer som den på bilden ovan. Foto: John Wessels/Oxfam

- Vi möter fortfarande människor som har en stor misstro mot insatserna mot ebola vilket gjort det svårt att sanera hus och genomföra vaccinationer och säkra begravningar, säger Corinne N’Daw, Oxfams landschef i DR Kongo.

Sedan augusti 2018 när ebolautbrottet startade, har över 1300 personer mist livet till följd av sjukdomen. Majoriteten är kvinnor och flickor, då det oftast är de som tar hand om sjuka människor. Det här är det tionde och värsta ebolautbrottet i landets historia. Det är också det näst allvarligaste i världen genom tiderna, efter utbrottet i Västafrika som orsakade 11 000 människors död. Kontexten i DR Kongo är extra känslig då ebolan sprids i områden där det pågår väpnade konflikter. Vid upprepade tillfällen har sjukhus och hjälparbetare attackerats av väpnade grupper. Detta har gjort att människor tvingats fly från vårdcentraler och sjukhus eller blivit rädda för att söka sig dit.

Oxfams insatser

För att hindra spridningen av ebola fokuserar Oxfam på informationsspridning, förser drabbade samhällen med rent dricksvatten och stöttar lokala vårdcentraler. Sedan sjukdomsutbrottet startade har vi nått ut till 602 181 personer.

Oxfam har funnits på plats i DR Kongo sedan 1961. Förra året nådde vi ut till 1,3 miljoner människor i landet med humanitär hjälp och långsiktigt stöd till människor i fattigdom.

Maj 8, 2019
Maj
8
2019

Vi bygger vår längsta vattenledning någonsin- 96 km!

Vi har nyligen påbörjat konstruktionen av ett av de längsta vattensystemen som någonsin byggts av en hjälporganisation. Vattenledningen i Demokratiska republiken Kongo korsar områden av regnskog och djupa dalar och sträcker sig till några av de mest otillgängliga platserna i landet där de få vattenpumpar som finns har torkat ut.

När den är klar, kommer den nya vattenledningen förse 180 000 personer med rent, säkert och drickbart vatten.

De flesta av landets brunnar och andra källor till dricksvatten har skadats i väpnade konflikter eller torkat ut. Så trots att DR Kongo är det vattenrikaste landet i Afrika saknar miljontals människor tillgång till rent vatten vilket orsakat en enorm spridning av vattenburna sjukdomar som kolera.

Lwako Okelwa från Sebele genomgår sin andra kolerabehandling och berättar att vattensituationen inte förbättrats på de 15 år han bott i området. Det finns fortfarande inget rent vatten och det påverkar hans liv varje dag.
- Det är riktigt illa. Mina barn är sjuka hela tiden, men vad kan jag göra? Jag har inget val, säger Lwako.

Lwako insjuknade i kolera efter att ha druckit förorenat vatten. Innan han blev sjuk hjälpte han till med byggandet av vattenledningen genom att gräva diken.Foto: Alexis Huguet/Oxfam Novib

För närvarande ligger den största utmaningen i att färdigställa de 26 km som saknas av vattenledningen. Detta är det överlägset mest omfattande projekt som Oxfam- och kanske någon annan hjälporganisation- någonsin genomfört, dessutom i ett av de mest avlägsna områdena i Demokratiska republiken Kongo.

Ndaondi Ruhaliza bär på ett plaströr som ska användas till vattenledningen. Foto: Alexis Huguet/Oxfam Novib

Maj 3, 2019
Maj
3
2019

Kommentar: Socialdemokraternas förslag om stoppad skatteflykt

Det är mycket positivt att Stefan Löfven och Magdalena Andersson vill bekämpa skatteflykt, men fler åtgärder behövs. 

Det är glädjande att socialdemokraterna nu vill se hårdare tag mot skatteflykt i EU. Idag förlorar såväl höginkomstländer som låginkomstländer, stora summor varje år till följd av individers och företags skatteflykt. Bättre regelverk som hindrar skatteflykten kan förutom Sverige även gynna de allra fattigaste som lever i låginkomstländer. När låginkomstländer snuvas på de intäkterna som de har rätt till har de inte råd att satsa på fattigdomsbekämpande insatser och människor ges inte möjlighet att lyfta sig ur fattigdom.  Alla länder har stora vinster att göra på ett bättre fungerande globalt skattesystem.

EU:s arbete mot skatteflykt får konsekvenser för hela världen. Exempelvis gör EU:s svarta lista över skatteparadis det svårare att utnyttja skatteparadis oavsett var man är bosatt eller har sitt huvudkontor.

Förslagen som Magdalena Andersson och Stefan Löfven nu för fram är i linje med vad Oxfam förespråkar. EU:s svarta lista över skatteparadis är inte tillräcklig i dess nuvarande utformning då flera länder som idag har regelverk som underlättar för skatteflykt trots det inte svartlistats. Ökad transparens gällande vilka personer som faktiskt står bakom företag är helt nödvändig. Och informationsdelning gällande hur mycket skatt företag betalar i samtliga länder de är verksamma i försvårar för företagen att fly från skatt. Det är dock viktigt att denna information även offentliggörs så att medborgare kan granska företagen. Det finns förslag för detta inom EU, så kallad offentlig land-för-land rapportering, som Sverige fram till idag har varit tveksamt till men som vi nu hoppas att man kommer att stödja. 

Det är också positivt att socialdemokraterna vill se ett stopp för kapplöpningen mot botten mellan EU-länder när det gäller företagsskatter. Sverige har dock varit en aktiv deltagare i denna kapplöpning. För 11 år sedan var den svenska bolagsskatten 28 % men har sänkts i flera steg, närmast till 20,6 % år 2021. När Sverige sänkte från 26 till 22 procent 2013 hakade Danmark genast på och gjorde detsamma vilket tydligt illustrerar hur kapplöpningen fungerar. Andra EU länder är de facto skatteparadis själva men ingår trots det inte på EU:s svarta lista. Det är därför bra att Sverige nu efterfrågar konsekvenser för de EU-länder som har skadlig skattelagstiftning.

Löfven och Anderssons utspel bådar mycket gott inför framtiden. Nu ser Oxfam fram emot att se ett starkt ledarskap från Sverige inom EU i frågan om att stoppa skatteflykten, om det lyckas kommer det att gynna svenska medborgare såväl som världens fattigaste.

Apr 29, 2019
Apr
29
2019

Det som inte fick hända, händer igen

Bara en månad efter cyklonen Idai har nu ytterligare en katastrof inträffat- cyklonen Kenneth har spolat bort hela byar.

 

Cyklonen Kenneth drog in över land i Tanzania och Moçambique den 25 april och kan nu skapa ytterligare en humanitär kris, bara en månad efter att cyklonen Idai orsakade enorm förstörelse och drabbade nära 2 miljoner människor i Moçambique, Malawi och Zimbabwe.

Alima står framför sitt hem, som förstördes i cyklonen Kenneth. Foto: Tommy Trenchard / Oxfam

Alima, 19, är en av de drabbade. Hennes hus i Macomia, Moçambique, förstördes i cyklonen Kenneth.
- Vindarna och regnet var så starka. Allting förstördes. Jag var väldigt rädd, och jag är fortfarande rädd. Vi behöver mat, vi behöver vatten och vi behöver ett nytt hus. Nu sover vi utomhus och alla barn har fått hosta, säger Alima.

Oxfam arbetar fortfarande dag och natt för att stötta dem som drabbades av den första katastrofen, cyklonen Idai, vilket försvårar en redan akut situation. Cyklonen Kenneth har spolat bort hela byar och över 160 000 personer har drabbats. Enligt FN ska 29 550 hus ha förstörts efter stormens framfart. Tusentals människor är nu i akut behov av rent vatten, mat och någonstans att bo.

En pojke sitter på en nedfallen palm och tittar ut över de förstörda husen i Macomia i norra Moçambique, ett område som drabbats hårt av cyklonen Kenneth. Foto: Tommy Trenchard / Oxfam

Oxfam har hittills nått ut till 109 500 personer efter cyklonen Idai, men katastrofinsatserna är för närvarande grovt underfinansierade och efter cyklonen Kenneth ökar nu behoven.

Sidor