Nyheter

Sep 19, 2014
Sep
19
2014

Världens ledare måste ta klimathotet på allvar och agera

Väderrelaterade katastrofer har kostat världen en halv biljon dollar sedan förra klimatmötet 2009. I Oxfam-rapporten ”The summit that snoozed?”  framgår att över 112,000 människor mist livet i väderrelaterade katastrofer under de senaste fem åren.

Totalt har över 650 miljoner människor drabbats av förstörda skördar, förlorade inkomster och stigande matpriser som slår hårt mot fattiga människor i utsatta områden. Trots det har internationella åtaganden för att vända klimathotet avstannat

Ban Ki-moon Climate Summit som äger rum på tisdag syftar till att sporra globala åtgärder för att hantera klimatförändringarna. Även om avsikterna är goda så är förväntningarna inför mötet låga. Ambitionsnivån hos världens ledare är enligt Oxfam för låg, vilket innebär att slagkraftiga förslag uteblir.

”Världens ledare verkar inte förstå allvaret i situationen. Klimatförändringarna pågår nu – de skövlar liv och orsakar hunger. Kostnaderna fortsätter att öka och uteblivna åtgärder kommer att förvärra situationen ytterligare, säger Winnie Byanyima, verkställande direktör på Oxfam International.

När världens ledare möttes i Köpenhamn 2009 enades de om att minska utsläppen, men inte tillräckligt för att förhindra en global uppvärmning på över två grader Celsius. Sedan dess har ingenting gjorts för att höja utsläppsmålen, trots sjunkande kostnader för förnybar energi. Tvärtom så har både Kanada och Japan backat från sina löften helt. Med nuvarande förutsättningar beräknas världens temperatur ha stigit med nästan fyra grader vid århundradets slut, vilket kommer att orsaka nya klimatkatastrofer och hunger.

Under mötet enades världens ledare om att avsätta pengar till att hjälpa hårt drabbade länder att anpassa sig till det förändrade klimatet. Även på denna punkt har man misslyckats. Endast ett fåtal länder har åtagit sig att skjuta till ökade medel för detta syfte under kommande år.

Det politiska vakuumet vid toppmötet kommer enligt Oxfam att fyllas med initiativ från den privata sektorn. Majoriteten av dessa projekt saknar dock politiskt stöd och finansiering.

”Frivilliga åtgärder från den privata sektorn räcker inte. Vi behöver ett strakt politiskt ledarskap och ambitiösa åtaganden för att katalysera de åtgärder som både vetenskapen och en växande opinion runtom i världen nu efterfrågar” säger Byanyima.  

Inför det kommande klimatmötet uppmanar Oxfam världens ledare att ta ett större ansvar för klimatet genom ambitiösa utsläppsmål och förnyade mål om att helt fasa ut fossila bränslen under seklets andra hälft. Samtliga länder måste bidra till de globala insatser som krävs för att sätta stopp för klimatförändringarna.    

Den privata sektorn kan hjälpa till att sätta press på regeringar för tydligare lagstiftning, normer och energieffektivitet, fler investeringar i förnybar energi och ökad klimatfinansiering. De måste också minska sina egna utsläpp, i linje med vetenskapliga mål.    

”Världens ledare måste arbeta med, och lyssna på företag, som visar att de vill vara en del av lösningen och de måste stå emot kraven från de som sätter vår värld på spel för kortsiktiga vinster. De måste också utnyttja de tekniska framsteg i förnybar energi som kan bana väg för verklig förändring” säger Byanyima. 

 

                                                  

Sep 10, 2014
Sep
10
2014

Världsbanksgruppens miljardsatsning på sjukvård i Afrika når inte fram till de fattiga

I en ny rapport riktar Oxfam skarp kritik mot initiativet Health in Africa som drivs av IFC, den priva sektorns gren inom världsbanken. Kritiken grundas i att projektet inte gynnar de fattiga, vilket undergräver världsbankens åtaganden om rättvis tillgång till sjuk- och hälsovård för alla.  Satsningen på en miljard dollar gynnar enligt Oxfam framförallt urbana kliniker som i första hand tjänar de som har det gott ställt, samtidigt som de fattiga förbises.

Health in Africa bidrar inte till att minska gapet vad gäller tillgång till sjuk- och hälsovård mellan rika och fattiga människor i Afrika. Detta eftersom projektet inte kommer de fattiga tillgodo” säger Oxfams talesperson Nicolas Mombiral.

Projektet som lanserades 2008 stöttas bland annat av Frankrike, Japan och Hollands regeringar samt Bill och Melinda Gates Foundation. Syftet med projektet är att stimulera den privata sektorns investeringar i hälso- och sjukvård, med fokus på fattiga människor som har svårt att försörja sig.

En oberoende granskning visar, liksom Oxfams egen analys, att projektet inte uppfyller åtagandena mot de fattiga. Oxfam fann istället att många investeringar gått till dyra storstadskliniker som besöks av välsituerade människor. Som ett exempel fick Clinique la Providence i Chad ett lån på 1,5 miljoner dollar för att kunna erbjuda hälso- och sjukvårdstjänster till medborgare som befinner sig utomlands.

I Nigeria – ett land med mycket hög spädbarnsdödlighet – har fem miljoner dollar investerats i att bygga upp Afrikas första provrörsbefruktningsklinik, där en IVF-cykel kostar 4,600 dollar. 

Den största investeringen på 93 miljoner dollar har tilldelats Life Healthcare, Sydafrikas näst största privata vårdbolag med 63 sjukhus. Life Healthcares tjänster är för dyra även för många jämförelsevis rika medborgare. Endast ett fåtal utvalda tjänster omfattas av sjukförsäkringen i ett land där endast 15 procent av befolkningen har någon form av sjukförsäkring.   

”IFC ska inte använda Afrika som ett laboratorium för att testa riskfyllda experiment” säger Mombrial. ”De länder som kommit längst i utvecklingen mot en inkluderande sjukvård har gjort det främst via de offentliga systemen. Världsbanksgruppen bör backa beprövade lösningar och stödja regeringar att utöka den offentliga sjukvården”.

Enligt Oxfam bör IFC stoppa Helth in Afrika projektet till dess att det går att säkerställa att den fattiga befolkningen gynnas. Världsbanksgruppen bör utreda IFC:s hälsoinitiativ för att säkerställa att de ligger i linje med bankens övergripande mål - att utrota extrem fattigdom, främja gemensamt välstånd och bidra till en universell hälso- och sjukvård.

 

På bilden nedan blir lill Edith, tre veckor, omhändertagen av sjuksköterskan Lucy Chilinda på Bwalia 'Bottom' Hospital in Lilongwe, Malawi.

Foto: Abbie Trayler-Smith

Aug 29, 2014
Aug
29
2014

Tre miljoner syrier på flykt

Oxfam uppmanar västvärldens regeringar att öppna sina dörrar för syriska flyktingar som nu passerat 3 miljoner. Världens rika länder måste göra mer för att hjälpa de syriska flyktingar som nu beräknats passera 3 miljoner, säger Oxfam som en reaktion på de nya siffrorna från UNHCR.

 

Omedelbar respons är nödvändig för att kunna hantera den humanitära kris som orsakats av ökade flyktingströmmar, otillräckligt humanitärt stöd och överbelastad infrastruktur i angränsande länder.

Omkring 5,000 flyktingar har hittills tagits emot av icke-angränsande länder genom FN, det motsvarar cirka 0,16 % av den totala flyktingpopulationen. Grannländer som Jordanien, Libanon och Turkiet har varit mycket generösa i sitt flyktingmottagande, vilket inneburit stora påfrestningar på de fattiga lokalsamhällen som också drabbats hårt av krisen. Det internationella samfundet måste nu ta ett större ansvar, både genom att ta emot fler flyktingar och genom att stödja grannländerna så att de även fortsättningsvis kan öppna upp sina gränser för människor som tvingats på flykt. 

Andy Baker, ansvarig för Oxfams humanitära insats i Syrien säger, ”Den ökande flyktingströmmen pressar grannländerna till bristningsgränsen och de befintliga hjälpinsatserna räcker inte längre till. Det är chockerande att världens rika länder, tre år efter krisens utbrott, inte tagit ett större ansvar för de totalt tre miljoner syriska flyktingar som ofta lever under hemska förhållanden i angränsande länder.”

”Det internationella samfundet måste öka sitt stöd och arbeta tillsammans med FN för att ge några av de mest utsatta familjerna ett nytt hem. De flyktingar som vi träffat vill inget hellre än att återvända hem men den politiska situationen i landet tvingar dem att vänta.”

Humanitära organisationer har, på grund av sviktande stöd, tvingats skära ned sina program i regionen, vilket lämnat många flyktingar helt utan hjälp. I Jordanien har Oxfam tvingats stoppa de kontanta utbetalningar som tidigare hjälpt 6,500 flyktingar i världssamhällena. Under sommaren har också FN tvingats minska sina bidrag till flyktingarna från 4,2 till 3,74 miljoner dollar på grund av bristande finansiering.

”Att 3 miljoner syrier tvingats på flykt är bara en del av den humanitära katastrofen. Situationen inne i landet är fortsatt kritisk och uppemot 11 miljoner människor beräknas vara i behov av akut hjälp. Urskillningslösa attacker mot civila skördar ständigt nya liv och tvingar fler människor på flykt. Många flyktingar har förbrukat sina besparingar. Då det är mycket svårt att hitta ett arbete i angränsande länder kan många människor inte längre försörja sig själva och sina familjer. Utan långvarigt stöd för humanitära insatser på plats ser framtiden allt annat än ljus ut”, säger Baker.

I Jordan utgör de tilltagande flyktingströmmarna stora påfrestningar på landets vattenresurser. Flyktingar som Oxfam arbetar med i Zaatari-lägret måste klara sig på drygt 35 liter vatten per person och dag, vilket är betydligt mindre än de 70-145 liter som de normalt förbrukar. Under de heta sommarmånaderna ökar också risken för smittspridning i de trångbodda lägren. Oxfam och andra organisationer på plats kämpar just nu för att möta de mest basala mänskliga behoven.


Bilden nedan är tagen i flyktinglägret Zataari i Jordanien, där Oxfam arbetar.

Foto: CarolineGluck/Oxfam

 

                                                                         

Aug 19, 2014
Aug
19
2014

Humanitär kris i Gaza

Upptrappningen av konflikten mellan Israel och Hamas har orsakat en humanitär kris för de boende i Gaza.

Hundratusentals människor har tvingats på flykt från sina hem för att söka skydd i skolor och på sjukhus. Dessa människor är nu i desperat behov av mat, vatten och medicinsk vård. Över en miljon människor har ingen, eller väldigt begränsad, tillgång till rent vatten och drygt 100,000 människor har fått sina hem förstörda. Enligt FN är sjukvårdssystemet i Gaza nära en kollaps, då många kliniker skadats allvarligt av de militära attackerna.    

Infrastrukturen i Gaza var hårt påfrestad redan innan konflikten utbröt och 80 procent av befolkningen var beroende av stöd. Upptrappningen av våldet i området har ytterligare förvärrat situationen för de boende i Gaza som nu är i akut behov av internationell hjälp.

Oxfam finns på plats för att tillsammans med våra partnerorganisationer tillhandahålla akut hjälp till människorna i regionen. Sedan den nionde juli har våra krisinsatser hjälpt 288 000 människor. Vi har bland annat försett över 200 000 människor med rent dricksvatten och hygien-kit och delat ut matkuponger till 52 000 människor. Genom att stödja lokala sjukhus, och mobila kliniker har vi också kunnat hjälpa över 20 000 människor att få den vård, och de mediciner som de behöver. Oxfam arbetar också med att reparera vatteninfrastrukturen i Gaza så att fler människor får tillgång till rent vatten.  

Oxfam fördömer allt våld mot civila i hela regionen och uppmanar båda sidor att respektera internationell rätt och arbeta aktivt för en fredlig lösning på konflikten.

Då det humanitära behovet fortsätter att öka behöver vi ditt stöd för att kunna nå ut till ännu fler. Nya siffror från UNOCHA visar att:

  • Över en miljon människor i Gaza behöver mathjälp för att överleva
  • Hundratusentals människor saknar tillgång till rent vatten och sanitet
  • 370 000 människor har tvingat lämna sina hem för att söka skydd i tillfälliga härbärgen
  • Över 100 000 människor har fått sina hem förstörda
  • 230 skolor och fler sjukhus har ödelagts

Bilden nedan visar hur en grupp människor tittar på när hjälparbetare söker efter kroppar som begravts under en ödelagd moské. Totalt har 63 moskéer förstörts sedan den militära offensiven inleddes i början av juli.

Foto: Oliver Weiken, EPA

 

Jul 21, 2014
Jul
21
2014

Oxfam i Gaza

Efter kortvarigt hopp om vapenvila har situationen i Gaza förvärrats. Oxfam fördömer allt våld mot civila i hela regionen och uppmanar båda sidor att respektera internationell rätt och verka för en långvarig lösning på konflikten.

 

Bombningarna i Gaza har förstört stora delar av regionens infrastruktur. De boende har också drabbats hårt av Israels blockad, vilken ödelagt ekonomin och begränsat tillgången till nödvändiga samhällstjänster som utbildning och sjukvård.  Upptrappningen av våldet i regionen innebär ytterligare påfrestningar för civilbefolkningen som redan drabbats hårt av oroligheterna.

Oxfam efterlyser en långsiktig lösning på konflikten så att såväl Israeler som Palestinier kan leva i säkerhet. Israel måste upphöra med blockaden mot Gaza eftersom den slår hårt mot civilbefolkningen.

Oxfam finns på plats i hela regionen för att hjälpa de som drabbats av krisen. Tillsammans med våra partnerorganisationer delar vi ut mat och förser människor med rent dricksvatten. Vi hjälper till att ta hand om skadade vid militära upptrappningar, vi stöttar lokala sjukhus och hjälper civila att verka för sina rättigheter. Vi arbetar också långsiktigt med att stötta människor som på grund av konflikten har svårt att försörja sig själva och sina familjer. Just nu driver vi ett projekt för att reparera fiskebåtar, växthus och jordbruksmark som förstörts i konflikten.    

Vill du veta mer om vårt arbete i regionen? Läs Arwa Mhanna's blogg från Gaza här.

Bilden nedan är tagen på en huvudgatorna i Gaza, som just nu står tom. Många butiker håller stängt och människor är rädda att gå ut.

Foto: Mohammed Al Baba/Oxfam

                                                                                             

Sidor