Nyheter

Okt 22, 2014
Okt
22
2014

En samordnad global insats behövs för att stoppa spridningen av Ebola i Västafrika

Utökad finansiering, militär, teknisk och medicinsk hjälp – måsten för att undvika en humanitär katastrof. I en kamp mot klockan för att bromsa smittspridningen är behovet av militärt och medicinskt stöd fortfarande akut. Länder som Liberia, Sierra Leone och Guinea är i desperat behov av teknisk som medicinsk personal som kan hjälpa till med allt ifrån att bygga behandlingshem och koordinera transporter till att vårda sjuka på plats. Det finns också ett stort underskott i finansieringen som måste fyllas för att de humanitära insatserna ska kunna upprätthållas.

 

EU måste göra mer

Med anledning av EU:s utrikesministermöte i Bryssel uppmanar nu Oxfam samtliga EU-länder att trappa upp sitt stöd. EU kan hjälpa till att styra utvecklingen i rätt kurs genom att öka sitt ekonomiska stöd, skicka mer personal och underlätta logistiken så att utlovad hjälp kan levereras snabbt.

”Vi befinner oss mitt i stormens öga. Vi kan inte låta oss förlamas av rädsla, utan måste med gemensamma krafter förhindra att situationen förvärras. Omfattningen av hjälpinsatsen som nu krävs är utan motstycke. Endast en samordnad global insats kommer att kunna sätta stopp för spridningen”, säger Winnie Byanyima, verkställande direktör på Oxfam International.  

Oxfam finns på plats i regionen för att hjälpa till att förhindra smittspridningen genom att distribuera rent vatten och sanitet och utbilda människor i hur de kan skydda sig från att bli smittade. Att minska smittspridningen är lika viktigt som att behandla de som redan insjuknat. För att klara det måste massiva insatser levereras omedelbart.  

En humanitär katastrof

Ebolakrisen kan utvecklas vår tids värsta humanitära katastrof. För att förhindra det måste vi nu göra allt vi kan för att vända utvecklingen. Oxfam uppmanar nu fler länder att skicka specialutbildade trupper som kan hjälpa till på plats. Det är mycket ovanligt att Oxfam förespråkar ett militärt ingripande under en humanitär katastrof, i detta specifika fall kan dock militärens logistiska kompetens komma att spela en avgörande roll, förutsatt att uppdraget samordnas civilt.  

USA och Storbritannien har visat vägen genom att skicka 4000 respektive 750 trupper till Västafrika. Australien, Italien och Spanien har hittills inte skickat några trupper alls, trots att Spanien har specialutbildade styrkor med medicinsk kompetens. Tyskland har åtagit sig att flyga in material och planerar också att bygga ett militärsjukhus i området.

Vi är på plats

Oxfam vädjar nu om allmänhetens stöd för att tredubbla sina katastrofinsatser i Liberia och Sierra Leone och minska smittspridningen i hela regionen. Sedan utbrottet har Oxfam levererat rent vatten, sanitet och hygienmaterial som tvål och blekmedel till behandlingshem och vårdcentraler i utsatta områden. Oxfam arbetar också aktivt för att öka medvetenheten om sjukdomen och informera människor om hur de kan undvika att bli smittade, bland annat genom lokala radiosändningar. Oxfam hjälper också till att bygga upp kliniker och behandlingshem på plats, utbilda lokala hälsoarbetare och förse vårdpersonalen med skyddskläder- och utrustning.

Antalet misstänkta och bekräftade Ebolafall närmar sig nu 9000 och hittills har 4,500 människor avlidit i sjukdomen. Infektionsnivån fortsätter att stiga och antalet nya fall dubblas var 20:e dag. Enligt WHO beräknas dödligheten till uppemot 70 procent. De varnar också för uppemot 10,000 nya fall per vecka i december.

 

Nancy Bondo tvättar händerna vid en tvättstation vid ingången till marknaden i Congo Town, Sierra Leone. Oxfam har byggt upp flera tvättstationer i området och arbetar just nu med att utbilda frivilliga hälsoarbetare som hjälper till att informera om Ebola och hur man kan skydda sig från att bli smittad. 

Foto: Tommy Trenchard

 

Okt 17, 2014
Okt
17
2014

Stora vinster för några få får inte stå i vägen för en hållbar framtid för alla

Världen är fast i en ”giftig triangel” av kortsiktiga finansiella inverterare, passiva regeringar och fossila bränsleföretag. Om vi inte agerar nu kommer den globala temperaturen att fortsätta stiga så att ytterligare 400 miljoner människor riskerar att drabbas av svält och torka fram till 2060.

Fossila bränslen svarar för 80 procent av världens skoldioxidutsläpp och bidrar till klimatförändringarna som skövlar liv, orsakar hunger och hotar en långsiktig ekonomisk tillväxt. Om inte användandet av fossila bränslen minskas kommer världstemperaturen att stiga med mellan 4 och 6 grader Celsius bara under detta århundrade.

Oxfams rapport ”Food, Fossil Fuels and Filthy Finace” visar att den ”giftiga triangeln” stöttat investeringar på 674 miljarder dollar i fossila bränslen under 2012. Med motsvarande utvecklingstakt kommer de fossila bränsleföretagen att investera 6 biljoner dollar på att utveckla branschen under det kommande decenniet. Investeringar i fossila bränslen backas upp av skattelättnader och statliga subventioner på uppskattningsvis 1,9 biljoner dollar per år, pengar som går direkt till industrin eller till att betala för de farliga utsläppen. Dessa subventioner skyddar fortsatta investeringar i branschen, trots ökade affärsrisker.

Smutsig lobbying

Den fossila bränslelobbyn i USA och EU, som spenderar uppemot en halv miljon dollar om dagen för att upprätthålla status quo, håller den ”giftiga triangeln” på palts. Under 2013 uppgick den samlade vinsten för de fem största börsnoterade oljebolagen Exxon, Chevron, Shell, BP och ConocoPhilips till 93 miljarder dollar.

”De fossila bränsleföretagen gynnas av den giftiga triangel som låser fast oss i ett fortsatt beroende av fossila bränslen. Detta beroende är inte oundvikligt, utan resultatet av branschens, våra makthavares och de kortsiktiga investerarnas medvetna val. I grund och botten handlar det om att genera stora vinster för några få, samtidigt som resten av världen blir lidande” säger Winnie Byanyima, verkställande direktör på Oxfam International.

Höga kostnader för regeringar & företag

Fossila bränsleföretag och deras branschorganisationer spenderar cirka 44 miljoner euro per år på lobbying inom EU. Under nästa vecka kommer de att se om deras ansträngningar gett resultat, då Europas regeringschefer fattar beslut om EU:s klimat- och energipaket för 2030. Oxfam uppmanar Europas ledare att stå emot industrins påverkningar och ta sitt ansvar för klimatförändringarna genom högre krav på energibesparingar och ökad andel förnybar energi - minst 45 procent av den totala energimixen. 

Enligt Oxfam innebär fortsatta investeringar i fossila bränslen stora risker för såväl stater som enskilda företag. Frånvaron av statliga regleringar kommer att ge efterverkningar när regeringar tvingas täcka kostnaderna för klimatförändringarna. Enskilda företag kommer också att drabbas. Ett exempel är Unilever som redan i dagsläget uppges förlora 300 miljoner euro per år på grund av extrema väderförhållanden.

Oxfam uppmanar nu världens regeringar att:

 • Minska sina skadliga utsläpp genom minskat användande av fossila bränslen och en större andel förnybar energi i energimixen. Rika länder måste leda vägen och ge utvecklingsländer det stöd de behöver för att följa efter
 • Skifta sina investeringar från smutsig till förnybar energi och energieffektivitet
 • Arbeta för större transparens så att fossila bränsleföretag öppet redovisar sin lobbyverksamhet
 • Åta sig att klimatsäkra det globala finansiella systemet genom ökad riskanalys och insyn och genom att tillhandahålla kapital för investeringar med låga koldioxidutsläpp

Inom den privata sektorn uppmanar Oxfam:

 • Energiintensiva företag att styra om och bredda sina affärsmodeller för att anamma en framtid med låga koldioxidutsläpp och bli en del av lösningen
 • Investerare att flytta sina investeringar från fossila bränslen till koldioxidsnåla energikällor
 • Företag som själva drabbas hårt av klimatförändringarna att arbeta aktivt för att sätta press på regeringar att anta ambitiösa klimatmål och utmana de företag och lobbyister som gynnas av status quo.

 

Flickan på bilden bor i Tunuco Arriba, Jocotan i Guatemala. Jordbrukare i Centralamerika har drabbats hårt av klimatförändringarna, inte minst regionens alla kaffeodlare. Kaffe är regionens viktigaste gröda. Under de senaste två åren har högre temperaturer och luftfuktighet bidragit till spridningen av Roya - en svamp som angriper och förstör olika grödor. Hela odlingar har förstörts och tiotusentals bönder har förlorat sina jobb.

Foto: Saul Martinez

Okt 16, 2014
Okt
16
2014

1 av 9 går till sängs hungriga varje kväll - vi uppmärksammar världens hunger på World Food Day

Klimatförändringar, stigande livsmedelspriser och överexploatering av odlingsbar mark är några av de faktorer som bidrar till en osäker livsmedelsförsörjning i delar av världen. Med anledning av World Food Day uppmärksammar vi idag hungern i världen. 

 

Under Världslivsmedelstoppmötet 1996 upprättades målet att minska antalet hungriga i världen till 420 miljoner år 2015. Med bara ett par månader kvar till årsskiftet befinner vi oss långt ifrån denna verklighet. Fortfarande kan närmare 805 miljoner människor inte äta sig mätta.

”I en värld av överflöd går 1 av 9 människor till sängs hungriga varje kväll. Klimatförändringarna pressar upp matpriserna samtidigt som förutsättningarna för att bedriva jordbruk förändras. Kvinnliga jordbrukare i fattiga samhällen är de som drabbas allra hårdast” säger Winnie Byanyima, Executive Director på Oxfam International.

Idag är extremt väder, förändrade odlingsförhållanden och uteblivna skördar vardag för miljontals människor. Om inte åtgärder vidtas kan klimatförändringarnas effekter leda till att ytterligare 50 miljoner människor drabbas av hunger fram till 2050.  

Otillräckliga investeringar i jordbruk gör människor extra känsliga för torka, prishöjningar, avskogning och markstölder. Djupa orättvisor i tillgången på mark och vatten gör också att många människor inte kan odla tillräckligt för att försörja sina familjer. Nästan hälften av landsbygdsbefolkningen söder om Sahara lever på mindre än 1,25 dollar om dagen och en av 4 människor är undernärda.       

Rapporten ”Hidden Hunger i South Africa: The Faces of Hunger and Malnutrition in a Food-Secure Nation” som beställts av Oxfam visar att uppemot en fjärdedel av alla sydafrikanska hushåll saknar medel för att äta sig mätta. Detta trots att landet producerar tillräckligt med mat för att mätta samtliga av landets 54 miljoner invånare. Under senare år har råvarupriset på viktiga grödor som majs stigit med nästan 50 procent. Fattiga människor tvingas därför skippa måltider eller köpa livsmedel av sämre kvalitet. 

Kvinnliga jordbrukare producerar mer än hälften av all mat som odlas i världen. Nära 1.6 miljarder kvinnor är beroende av jordbruket för sin försörjning. De har ofta sämre betalt för samma arbete än män och de har inte samma tillgång till teknik, markmadsföringsnätverk och arbetsrättsligt skydd.

”Jordbrukare världen över kämpar för sitt livsuppehälle. Familjejordbruk och småskaliga gårdar hotas, om de inte skyddas kommer antalet hungriga vi världen att stiga. Vi behöver omfattande jordbruksinvesteringar för att hålla dessa småskaliga jordbruk vid liv” säger Winnie.

Rika regeringar och företag måste nu ta sitt ansvar och bedriva en politik som gör det möjligt för fler att äta sig mätta. Vi måste också investera i utbildning av jordbrukare så att de kan hantera ett förändrat klimat.

 

På bilden nedan ser du Rasmalar som arbetar på familjens risfält i Vavuniya på Sri Lanka. Rasmalar och hennes familj odlar ris, jordnötter och grönsaker på en liten markplätt i anslutning till deras hem. Oxfam arbetar med 600 risodlare i de nordliga provinserna på Sri Lanka och hjälper dem att maximera sina skördar. Majoriteten av de jordbrukare som Oxfam arbetar med är kvinnor som drabbats extra hårt av konflikten i landet.

Foto: Abir Abdullah

 

Okt 14, 2014
Okt
14
2014

Tema: Mat, jordbruk & klimat

Med anledning av World Food Day nu på torsdag den 16:e oktober fokuserar vi extra mycket på frågor som rör mat, jordbruk och klimat.

 

Tänk dig följande: Du vaknar tidigt med en orolig känsla i magen. Idag är ingen vanlig dag. Sent igår kväll drog ett dramatiskt oväder in över byn där du bor och översvämmade dina odlingar. Utan ditt jordbruk kan du varken försörja dig eller mätta din familj.

Känns tanken främmande eller overklig? Inte så konstigt i så fall. För oss här i Sverige är mat ingen bristvara, utan tvärtom något som de flesta av oss tar för givet. Viktigt att komma ihåg är dock att scenariot ovan är verklighet för över 500 miljoner familjer världen över – småskaliga jordbrukare som fått sina skördar förstörda på grund av klimatförändringar och extremt väder.

Idag, år 2014, går 1 av 9 människor i värden till sängs hungriga varje kväll. Majoriteten av dem är jordbrukare som själva bidrar till det globala livsmedelsystemet. Det är inte rätt.

Tillsammans kan vi sätta stopp för klimatförändringarna som orsakar hunger. Vi kan sätta press på regeringar och företag att ta sitt ansvar för människor och klimat och vi kan ge människor i utsatta områden verktyg för att hantera klimatförändringarna.

Med anledning av World Food Day nu på torsdag fokuserar vi extra mycket på frågor som rör mat, jordbruk och klimat. Nedan hittar du några av de aktiviteter som kommer att äga rum i världen under veckan:

 • Kvinnliga jordbrukare i Armenien anordnar workshops för att utbilda fler kvinnor i effektivt jordbruk
 • Oxfam-supportrar i Australien, Belgien och USA anordnar events för att sprida kunskap och samla in penar till Oxfams matsäkerhetsprogram
 • Tillsammans med kvinnliga jordbrukare träffar Oxfam regeringsföreträdare i Bangladesh, Burkina Faso, Nigeria och USA för att diskutera matsäkerhet och akuta åtgärder
 • Oxfam-kontor på Filippinerna och Myanmar släpper rapporter om det småskaliga jordbruket i landet
 • Oxfam-supportrar i Kanada genomför vattenmanifestationer för att uppmärksamma hur klimatförändringarna försämrar tillgången på vatten för många människor
 • Ett öppet brev från Oxfam till Nigerias statschef publiceras i nationell press för att adressera de ojämlika förhållandena för manliga och kvinnliga jordbrukare i landet
 • TV- och radiodebatter på temat jordbruk, mat och klimat anordnas i Tanzania och Burkina Faso
 • Debatter och öppna filmvisningar på temat matsäkerhet anordnas på flera universitet i Nigeria och Tanzania
 • Ett nytt ambassadörsprogram för unga jordbrukare lanseras av Oxfam i Indonesien
 • Oxfam deltar i ett forum för jordbrukare i Kambodja

 

Okt 8, 2014
Okt
8
2014

Kampen mot Ebola i Västafrika

Flera Västafrikanska länder kämpar just nu mot Ebolaviruset som skövlar liv och lamslår hela samhällen. Över 6,500 människor har smittats och omkring 3000 människor har redan dött i sjukdomen.

Ebola-utbrottet startade i Sierra Leone, Guinea och Liberia. Viruset har nu spridits till Senegal och Nigeria.

Oxfam tredubblar sitt stöd till de drabbade länderna för att kunna möta det eskalerande hjälpbehovet. Just nu beräknas nästan 2,5 miljoner människor befinna sig i riskzonen och betydligt värre kan det bli. 

Enligt David MacDonald, ansvarig för Oxfams insats i Sierra Leone, är det förebyggande arbetet högsta prioritet just nu.

”Viktigast just nu är att förhindra att fler blir smittade. Eftersom viruset sprids snabbare än någonsin måste vi trappa upp våra insatser och göra ännu mer. Sjukdomen förlamar hela samhällen. Många områden är idag helt övergivna eller har försatts i karantän”.

Oxfam arbetar i Sierra Leone och Liberia samtidigt som nya insatser förbereds i Senegal, Gambia och Guinea Bissau.

"Tillsammans med lokala hälsomyndigheter arbetar vi för att förhindra att fler bli smittade. Vi har redan nått fram till över en halv miljon människor med rent vatten, sanitetsprodukter, hygien-kit och skyddsutrustning. Vi arbetar också proaktivt genom massiva informationsinsatser för att sprida kunskap om hur människor kan skydda sig själva och sina familjer mot viruset".

Enligt FN kommer det att behövas nästan en miljard dollar för att sätta stopp för spridningen. Du kan vara med och bidra genom att stötta vårt arbete på plats i Västafrika.

 

Barnen på bilden sitter utanför sitt hem i Newkru Town, Liberia. De har precis förlorat sin mamma som smittats av Ebolaviruset. Liberia, Sierea Leone och Guinea är de länder som drabbats värst av Ebola-utbrottet som startade i december 2013. Världshälsoorganisationen WHO rapporterar om 7,178 bekräftade och misstänkta fall av Ebola i Västafrika. 3,338 personer har redan mist livet i sjukdomen.

Foto: EPA/AHMED JALLANZO

Sidor