Nyheter

Okt 7, 2015
Okt
7
2015

Omvärlden sviker Syriens civila

Under de senaste veckorna har vi matats med bilder på syriska flyktingar som riskerar livet för att ta sig till Europa. Bilderna vittnar om desperation och påminner oss om tragedin som drabbat det syriska folket. Konflikten i Syrien är nu inne på sitt femte år och situationen för landets civila blir alltmer desperat. Hjälpbehovet i och utanför landet ökar stadigt men biståndet halkar efter. 

En ny rapport från Oxfam visar att det internationella samfundet svikit Syriens civila. Rapporten undersöker hur väl världens rikaste länder svarat upp till Syrien, både vad gäller ekonomiskt bistånd och flyktingmottagande. Baserat på storleken på ländernas ekonomier har Oxfam räknat ut vad en rimlig fördelning innebär för enskilda stater. Tydligt är att det ekonomiska biståndet inte räcker till och att endast ett fåtal länder levt upp till sina löften om att erbjuda en fristad för syriska flyktingar.

Länder som Tyskland och Norge går i spetsen, både vad gäller bistånd och flyktingmottagande. Även Sverige ligger bra till. I andra änden av skalan återfinns länder som Ryssland och Frankrike som presterat dåligt på båda punkterna.  

Stor press på grannländerna

En stor del av de drygt 4 miljoner syrier som flytt landet befinner sig i angränsande länder som Libanon och Jordanien, länder som är sämre rustade för att hantera stora flyktingströmmar. Libanon har ensamt tagit emot över 1 miljon syriska flyktingar, vilka idag utgör cirka 25 procent av landets befolkning. Jordanien beräknas ha spenderat omkring 870 miljoner USD per år på flyktingmottagande.

Att våldet i Syrien trappas upp samtidigt som det humanitära stödet till civila sinar leder till försämrade levnadsvillkor för syriska flyktingar i angränsande länder. Om ingenting görs kommer den humanitära situationen för civila att förvärras och flyktingkrisen att fördjupas.

”Stödet till civila i angränsande länder försämras på grund av bristande finansiering samtidigt som världens rika länder fortsätter att ignorera de upprepade varningsklockorna. Våldet i Syrien trappas upp och vapen och ammunition fortsätter att flöda till de stridande parterna. Så länge som denna verklighet består kommer människor bokstavligen att ge sig ut på osäkert vatten i hopp om en bättre framtid” säger Andy Baker som leder Oxfams humanitära insats i Syrien.    

Ny humanitär insats i Serbien

Oxfam lanserar nu ett humanitärt program i Serbien för att hjälpa människor på flykt att hantera den kommande vintern. Insatserna kommer att fokuseras kring tre områden – vid Šid nära gränsen till Kroatien, Dimitrovgrad nära gränsen till Bulgarien och Preševo/Miratovac nära gränsen till Makedonien. Med fokus på vatten och sanitet kommer Oxfam att bygga latriner och installera duschar och vattenstationer längst flyktvägarna. De existerande vatten- och sanitetsanläggningarna räcker idag inte till för att tillgodose det befintliga behovet. 

Riccardo Sansone, Oxfams humanitära samordnare i Serbien berättar:

”De som tar sig hit är utmattade, hungriga och törstiga. Många är dessutom traumatiserade och i behov av akut läkarvård. Serbien har ansökt om internationellt bistånd för att kunna hantera det tilltagande hjälpbehovet och rusta för den kommande vintern. Familjer med små barn sover just nu under bar himmel i parker, på buss- och tågstationer och längs flyktvägarna i skogen. Utöver den tilltagande kylan riskerar de att utsättas för rån, våld och sexuella övergrepp”.

Mawia, fyra år, väntar på att återförenas med sin far Mahamoud Abdullah Othman på ett flyktingcenter i Presevo, Serbien. Oxfam finns på plats för att hjälpa de nyanlända med rent vatten och säker sanitet.

Foto: Sam Tarling  

Okt 1, 2015
Okt
1
2015

Kraftig El Niño orsakar missväxt och hunger

Just nu plågas miljontals människor i några av världens fattigaste länder av långvarig torka, oregelbundet regn, rekordhöga temperaturer och en begynnade El Niño. El Niño är ett återkommande klimatfenomen som uppstår när värme från haven släpps ut i atmosfären och påverkar globala vädermönster. Forskare varnar för att klimatförändringarna gör den där här typen av extrema väderfenomen både vanligare och svårare att förutse.

Förra året uppmättes rekordhöga temperaturer i världen och värmen tycks hålla i sig även i år. Dessutom är en kraftfull El Niño under utveckling i Stilla Havet. Flera forskare har redan flaggat för att det ser ut att bli den värsta på länge, med förödande konsekvenser för människor världen över. En ny Oxfam-rapport visar också hur det förändrade klimatet orsakar missväxt och hunger i några av världens fattigaste regioner. Ingenting tyder på att utvecklingen är på väg at vända, tvärtom varnar Oxfam för att klimatförändringarna kommer att ge upphov till fler humanitära katastrofer både nu och i framtiden.

Oxfam Internationals VD, Winnie Byanyima förklarar:

”För miljontals fattiga människor är effekterna av den kraftfulla El Niñon redan påtagliga. De ser sina skördar förstöras samtidigt som priset på viktiga baslivsmedel stiger på grund av brist. Klimatförändringarna ökar förekomsten av sådana extrema väderfenomen. 2014 var det varmaste året någonsin, i år kan rekordet slås. Det är hög tid för världens ledare att vakna och förstå att klimatförändringarna påverkar människors liv här och nu. Oxfam uppmanar dem att enas om ambitiösa och bindande mål då de möts på FN:s klimatmöte i Paris”.

Utöver bindande klimatmål måste vi också se till att hjälpa de människor som redan nu drabbas av klimatförändringarna. Vi vet av erfarenhet att det är viktigt att agera snabbt och att kostnaderna för att vänta för länge är höga. 2011 ledde den försenade insatsen under livsmedelskrisen vid Afrikas horn till att över 260,000 människor dog. Det får inte hända igen.

El Niños effekter

Effekterna av de rekordhöga temperaturerna är redan påtagliga på flera håll:

 • I Etiopien uppskattas 4,5 miljoner människor behöva livsmedelsbistånd vid årsskiftet på grund av uteblivet regn
 • I Zimbabwe har majsskördarna minskat med 35 procent på grund av torka
 • På Papa Nya Guinea har häftiga skyfall följt av långvarig torka och höga temperaturer orsakat missväxt, vilket påverkar nästan 2 miljoner människor
 • I Indonesien har nästan samtliga av landets 34 provinser omfattande problem med svår torka
 • I Malawi uppskattar myndigheterna att cirka 2 miljoner människor kommer att drabbas av hunger i början av nästa år

Världens ledare antog nyligen globala utvecklingsmål som kommer att ersätta milleniemålen. Ett av målen är att utrota hungern fram till 2030. En förutsättning för att det ska bli verklighet är att vi tar klimathotet på allvar och hjälper de som redan idag påverkas av klimatförändringarna. Regeringar och myndigheter världen över måste bygga upp en större beredskap för att förhindra att dåliga skördar och missväxt utvecklas till humanitära katastrofer. Utgången av klimatförhandlingarna i Paris kommer utan tvekan att få avgörande betydelse för utvecklingsmålens efterlevnad.

 

Bilden ovan visar några av de länder som påverkas av El Niñon. 

Sep 24, 2015
Sep
24
2015

Nya hållbara utvecklingsmål & nollvision mot hunger

I helgen möts världens ledare för att anta de globala målen för hållbar utveckling. Det nya ramverket kommer att ta vid där milleniemålen slutar och omfattar alla världens länder. De nya åtagandena omfattar tre dimensioner av hållbar utveckling – ekonomisk, social och miljömässig.

 

Oxfam gläds åt de nya, ambitiösa utvecklingsmålen men betonar att arbetet för att nå dem kommer att kräva politisk beslutsamhet och konkreta åtgärder. Målen, som förhandlats fram med bidrag från akademiker och forskare, den privata sektorn och medborgare från hela världen, syftar till att utrota den extrema fattigdomen, bekämpa olika former av ojämlikhet och hejda klimatförändringarna fram till 2030.

”De nya utvecklingsmålen är ambitiösa och kommer att gå till historien om de implementeras. Med målet att utrota, inte bara minska, den extrema fattigdomen i världen är detta ramverk mer omfattande än något tidigare, säger Winnie Byanyima, VD på Oxfam International.   

”Ingen ska lämnas utanför”

I de nya utvecklingsmålen står det att ingen ska lämnas utanför. En förutsättning för det är att de mest utsatta och marginaliserade grupperna inkluderas i processen så att de kan hävda sina rättigheter och utkräva ansvar från sina regeringar. Inflytelserika aktörers särintressen måste utmanas och de måste hållas direkt ansvariga gentemot regeringar och medborgare. 

”Att inte lämna någon utanför är en fantastiks men komplicerad ambition. För att det ska bli verklighet måste vi förstå de utmaningar som människor står inför – allt ifrån diskriminering och ekonomisk utsatthet till klimatförändringarnas påverkan på de allra fattigaste. De nya utvecklingsmålen kan bli vreklighet under förutsättning att vi inte återgår till business as usual. Världens regeringar, fattiga som rika, måste våga trotsa de särintressen som gynnas av att bevara status quo på majoritetens bekostnad”, säger Byanyima.

Klimatet - en avgörande faktor

Ett viktigt led i detta arbete blir också att se över nationella och globala regelver för finans- och beskattning och införa håradre kontroll mot skattesmitning. Utgången av klimatförhandlingarna i Paris (COP21) kommer också att ha avgörande betydelse för huruvida målen uppfylls.  

”Vi kan vara den första generationen som lyckas utrota hunger och extrem fattigdom. Samtidigt är vi den sista generationen som kan förhindra katastrofala klimatförändringar. Våra politiska ledare har formulerat ambitiösa mål, nu är det vårt gemensamma ansvar att se till att de uppnås”, säger Byanyima. 

 

  

 

 

Sep 16, 2015
Sep
16
2015

Förändrat klimat i Kambodja

Kambodja är ett av de länder i världen som drabbats värst av det förändrade klimatet. Oförutsägbara säsongsväxlingar och extremt väder med kraftig nederbörd, översvämningar och långvarig torka ställer landets jordbrukare inför nya utmaningar. Kunskap som överförts från generation till generation gäller inte lägre och förändrade förutsättningar i jordbruket gör det svårt för människor att producera tillräckligt med mat för att äta sig mätta och försörja sina familjer.

 

Flera faktorer gör Kambodja extra sårbart för klimatpåverkan. Landet är på grund av sitt geografiska läge utsatt för naturliga risker. Bristen på kunskap, resurser för att hantera klimatförändringarna och en föråldrad vatteninfrastruktur är andra bidragande orsaker.

Bättre klimatanpassning

Med stöd från Svenska Postkodlotteriet driver Oxfam projektet Draught Resilience Initiative för att hjälpa lokalbefolkningen att hantera långvariga perioder av torka. Projektet fokuserar på förebyggande insatser som lindrar effekterna av klimatrelaterade katastrofer. Trots att torka är ett utbrett problem i Kambodja så är den humanitära kapaciteten för att hantera långa torrperioder mycket låg. Projektet syftar till att förbättra lokalbefolkningens anpassningsförmåga genom att ge fler människor kunskap och verktyg för att hantera torkan när den väl kommer.  

Projektets övergripande mål är att förbättra tillgången till lokala vattenresurser och bygga upp en större motståndskraft mot långvarig torka. För att nå dit inkluderas ett brett spektra av åtgärder – både infrastrukturella förbättringar och kunskapsöverföring. Några av de åtgärder som genomförs inom ramen för projektet är:

 • Reparation och utbyggnad av lokala bevattningssystem
 • Utbildning inom klimatanpassat jordbruk och hållbar vattenanvändning
 • Bygga upp gemensamma plantskolor, jordbrukskooperativ och nätverk för kunskapsöverföring
 • Upprätta vattenhanteringsgrupper som utbildas för att sköta den dagliga hanteringen av de gemensamma vattenresurserna 

Draught Resilience Project som implementeras i fyra av landets kommuner beräknas gynna uppemot 19,000 människor. Projektet statade i december 2014 och kommer att avslutas under våren 2016.

 

Oxfam i Kambodja:

Oxfam var en av de första organisationerna att rota sig i Kambodja efter de Röda Khmerernas fall 1979. I över 35 år har vi tillsammans med lokala partnerorganisationer och civilsamhället bedrivit utvecklingsprojekt i samtliga av landets provinser. Oxfams programverksamhet i Kambodja fokuserar på kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor, mikrofinanisering, jordbruk och matsäkerhetsfrågor, riskhantering och klimatanpassning.     

Korta fakta om Kambodja:

 • Huvudstad: Phnom Penh 
 • Angränsande länder: Thailand, Laos, Vietnam
 • Språk: Khmer
 • Klimat: Tropiskt med regnsäsong maj-november
 • Befolkning: Cirka 14 miljoner

Trots att landet under de senaste decennierna upplevt en stark ekonomisk tillväxt lever fortfarande majoriteten av befolkningen under fattigdomsgränsen. Drygt 80 procent av befolkningen bor på landsbygden och livnär sig av jordbruk.

Srey Sap Sak, 24 år, från byn Thmey i Kambodja. Precis som många andra jordbrukare har hon drabbats hårt av extrema väderförhållanden.

Foto: Jack Picone

Sep 14, 2015
Sep
14
2015

Fattigdomen i Europa ökar

De ekonomiska klyftorna i Europa ökar. Sedan finanskrisen har flertalet EU-länder kämpat mot ökad fattigdom, stigande arbetslöshet och ett växande utanförskap. En ny rapport från Oxfam visar att antalet EU-medborgare som lever i ”allvarlig materiell fattigdom” har ökat med 7,5 miljoner från 2008 till 2013. Idag, 2015, riskerar 123 miljoner européer att hamna i fattigdom, majoriteten av dem är kvinnor, ungdomar och personer med invandrarbakgrund. För att vända den negativa utvecklingen i Europa måste vi värna den politiska modell som bidragit till att skapa kontinentens välstånd.   

 

Rapporten A Europe for the Many, Not the Few bekräftar och kompletterar befintlig forskning från bland andra Internationella Valutafonden om hur växande klyftor försvårar kampen mot fattigdom. Rapporten visar bland annat hur politiska beslut drivit på eller motverkat ojämlikhet inom EU. Sverige har Europas mest progressiva skatte- och bidragsystem, vilket bidrar till att minska inkomstskillnaderna med 53 procent. I Spanien är motsvarande siffra 32 procent.

Vi lever på en rik kontinent där ökad fattigdom och ojämlikhet i stor utsträckning är resultatet av politiska beslut. Fattigdomen inom EU är egentligen inte en fråga om brist, utan om resursfördelning. Credit Suisse uppskattar att den rikaste procenten av Europas befolkning äger nästan en tredjedel av kontinentens tillgångar samtidigt som de fattigaste 40 procenten av befolkningen delar på mindre än en procent av nettotillgångarna.

Problemet är inte att människor är förmögna, utan det demokratiproblem som uppstå när resursstarka grupper kan köpa sig inflytande över politiken på ett sätt som andra inte kan. Rapporten varnar för att det politiska beslutsfattandet i Europa i allt större utsträckning påverkas av resursstarka grupper, vars intressen gynnas på bekostnad av majoritetens. Resultatet är växande klyftor och urholkade demokratiska institutioner. Ökad transparens och bättre insyn i det politiska beslutsfattandet är nödvändigt för att begränsa särintressenas inflytande över den förda politiken på allmänhetens bekostnad.  

Omfattande åtstramningsåtgärder och regressiva skattesystem är andra viktiga drivkrafter bakom de ökade klyftorna. Många av de åtgärder som genomförts efter den senaste finanskrisen har drabbat de fattigaste allra hårdast. Skattesystem som gör det möjligt för multinationella företag att kringgå bolagsskatten ökar också skattebördan för privatpersoner. I båda fallen är det vanliga människor som får betala priset.

Det är hög tid att återgå till den sociala modell som under årtionden främjat ekonomisk tillväxt och minskat fattigdom i Europa. Kontinenten är fortfarande en av världens rikaste regioner, så bristen på resurser kan inte vara det huvudsakliga problemet. För att vända den negativa utvecklingen uppmanar Oxfam EU:s institutioner och medlemsstater att:

 • Stärka de demokratiska institutionerna
 • Återinvestera i offentlig samhällsservice
 • Garantera anständiga löner
 • Motarbeta skattefusk och skadlig skattekonkurrens  

För en organisation som Oxfam, vars mål är att bekämpa fattigdomen i världen, är det en prioriterad fråga.

Sidor