Nyheter

Jun 19, 2019
Jun
19
2019

Havet kommer alltid vara starkare

Palmerna vajar på den lilla önationen Kiribati i Stilla havet. Längs sandstränderna har de högar av sandsäckar som byggts upp som en mur för länge sedan blivit översköljda av det stigande havet. Här drabbas redan befolkningen av klimatförändringarnas effekter. Havet stiger, och människor tvingas fly.

- Där låg en väg förut, säger Maria och pekar ut i havet. Hon står med fötterna i vattnet, just där hennes hem tidigare låg. Nu har det slukats av havet. Byn hon brukade bo i ligger under ytan och det syns inte ett spår av bebyggelsen, bara ett vidsträckt hav ut mot en öppen horisont. Allt är borta.

Maria brukade älska havet; brisen, att fiska, att ha vattnet precis intill. Nu har kärleken bytts till rädsla. Vattennivåerna stiger, det blir varmare och problemen kommer bokstavligen närmre och närmre. Havet har blivit en objuden gäst som tar sig in i människors hus, rinner igenom vårdcentraler och förstör odlingsland. Människor på Kiribati brukade äta från havet, nu är det havet som äter dem.

Marias ö krymper och hon har redan tvingats flytta längre inåt land flera gånger.

- Jag är orolig och jag är sorgsen och jag är rädd. För om vattnet bara kommer närmare, var ska jag då till slut ta vägen? säger Maria, som tvingats flytta så många gånger att hon blivit van. Till och med köket har hon byggt så att det ska vara enkelt att packa ihop och ta med sig. Hon har accepterat att saker och ting är annorlunda nu. Det är rädslan för framtiden som är jobbig att leva med.

- Kanske finns här snart inget hopp kvar. Havet äter upp det i takt med att det sväljer vårt land, säger Maria, som redan börjat planera nästa flytt.

- Jag vet att havet kommer fortsätta förstöra vårt land. Vi har försökt att skydda oss med skyddsväggar, men havet förstörde dem. Havet kommer alltid vara starkare, säger Maria där hon står med fötterna i vattnet, där hennes hem en gång låg.

 

Klimatförändringar tvingar fattiga på flykt
Fattiga länder, som har lägst utsläpp av växthusgaser, står inför en mycket större risk att tvingas fly än de människor i de länder som orsakar störst miljömässig skada. En rapport från Oxfam visar att det är fem gånger vanligare att människor i fattiga länder tvingas fly från sina hem på grund av extremväder, jämfört med rika länder.

Jun 19, 2019
Jun
19
2019

Antalet flyktingar stiger för sjunde året i rad

Alla regeringar, speciellt de i rika länder, bör öka sitt stöd till människor som tvingats fly från sina hem.
 

Raghda står i Mosuls universitetsbibliotek som brändes ner av IS. Raghda och hennes familj levde som internflyktingar i Irak medan IS hade kontroll över området. Nu har hon kunnat återvända hem och återuppta sina studier. Oxfam arbetar med återuppbyggandet av Mosul, bland annat genom att reparera vattensystem i området. Foto: Charlotte Sawyer/ Oxfam

FN:s flyktingorgan, UNHCR:s rapport Global Trends visar att antalet människor som tvingats fly från sina hem återigen är rekordhögt, detta för sjunde året i rad. Över 70 miljoner människor befinner sig nu på flykt.

- Ett år till har gått, och ytterligare ett fruktansvärt rekord har slagits. Bakom den här siffran finns människor som du och jag som tvingas ut på farliga resor de aldrig skulle vilja göra på grund av hoten mot deras säkerhet och grundläggande rättigheter, säger Fionna Smyth, chef för Oxfams humanitära kampanjer.

- Ofta är det fattiga samhällen och länder med stora egna utmaningar som öppnar upp och tar emot människor på flykt, men rika länder har ett särskilt ansvar att öka sina ansträngningar genom att erbjuda stöd till värdnationer och genom att ta emot människor som behöver skydd, fortsätter Smyth.

De 70,8 miljoner människor som befinner sig på flykt kan delas in i tre huvudkategorier. Flyktingar, som tvingats fly på grund av konflikt, krig eller förföljelse, asylsökande som befinner sig utanför sitt hemland och får internationellt skydd men inväntar sin officiella flyktingstatus samt den tredje och största gruppen, internflyktingar, som befinner sig på flykt i sitt eget hemland.

Vad Oxfam gör

Vi skyddar människor i krissituationer och sätter samtidigt press på regeringar för att ta ansvar för människor på flykt. Vi bedriver påverkansarbete för att människor i krissituationer ska ha rätt till asyl och få det stöd och skydd de behöver och finns på plats i flera av världens flyktingläger där vi bland annat förser människor med rent vatten och mat, installerar lägerbelysning samt bygger toaletter och reningsverk.

Jun 11, 2019
Jun
11
2019

Oxfams arbete mot trakasserier och övergrepp

Under det senaste ett och ett halvt året har Oxfam vidtagit en lång rad åtgärder för att stärka vårt arbete mot trakasserier och övergrepp.

Det är enbart genom att arbeta tillsammans som en internationell konfederation vi kan nå framgång i detta arbete och vi är fast beslutna att göra allt vi kan för att förebygga och hantera övergrepp samt arbeta för att skapa en arbetskultur där alla känner sig trygga och behandlas med full respekt.

Den 11 juni välkomnade Oxfam Storbritannien den rapport som Storbritanniens kontrollorgan Charity Commission gjort av organisationens agerande i Haiti 2011 då Oxfamanställda gjorde sig skyldiga till övergrepp. Oxfam Storbritannien begick allvarliga misstag i utredningen och hanteringen av händelsen, man har bett om djupaste ursäkt för detta och accepterar Charity commissions rekommendationer fullt ut.

Den 12 juni publicerades en rapport av en oberoende kommission som Oxfam International själv satt upp. Kommissionen startades av Oxfam för att granska vårt arbete och för att ställa svåra frågor om vår kultur och arbetssätt. Rapporten kommer med tuff kritik, och det är precis vad vi bett om. Oxfam kommer använda kommissionens rekommendationer för att stärka våra pågående förbättringsåtgärder så att vi verkligen uppnår nolltolerans mot alla som missbrukar sin makt över andra.

”Brittiska Charity Commission och den oberoende kommissionen vi satt upp hjälper båda oss väldigt mycket, trots deras olika mandat, genom att hålla oss ansvariga och ge oss råd på resan mot att bli en organisation där varje person känner sig säker och respekterad”, säger Oxfam Internationals högste chef Winnie Byanyima.

”Även om vi har gjort stora framsteg under det senaste året så är vi på en lång resa av lärande och förbättringar, och vi vet att vi har mycket mer att göra. Vi kommer att fortsätta att ödmjukt lyssna, förstå och förändras”, säger Winnie Byanyima.

Den oberoende kommissionen är en del av den tiopunktsplan för att motverka trakasserier och övergrepp. Bland de initiativ och förbättringar som gjorts under det senaste året finns bland annat ett kraftigt ökat antal experter på safeguarding inom organisationen, starkare policies för hela konfederationen, ett centralt system för referensgivning, nytt visseblåsarsystem, stöd till partnerorganisationer och ökat stöd till de som utsatts för övergrepp.

Oxfam har 10 000 anställda och det är tydligt att vi inte är immuna för övergrepp, trakasserier och skadliga attityder. Det är problem som finns i hela samhället och som vi måste arbeta tillsammans med andra organisationer, myndigheter och medborgare för att hantera. Tyvärr kan vi aldrig helt skydda oss från fall där individer väljer att bryta mot organisationens regler och värderingar, nyckelfrågan är hur vi arbetar förebyggande och hur sådana fall hanteras när de väl sker. Förra året avskedade Oxfam 43 personer på grund av deras beteende och vi fortsätter att arbeta för att skapa en kultur där det råder nolltolerans mot övergrepp och trakasserier och där människor känner sig trygga med att rapportera felaktigheter de ser eller utsatts för.

Se hela tiopunktsplanen nedan:

1. Låta en oberoende kommission granska Oxfams arbete
Kommissionen som består av kvinnliga ledare från hela världen, har granskat Oxfams arbete, policys och kultur. De har även undersökt gamla och aktuella fall. Resultatet av granskningen finns här och kommissionens rekommendationer kommer guida oss vidare i förändringsarbetet.

2. Samarbeta med tillsynsmyndigheter och regeringar
Målet med ökad transparens är att myndigheter ska känna sig säkra på att våra policys och processer håller hög standard, att uppnå rättvisa för de som utsatts för övergrepp och förebygga eventuella fall av övergrepp i framtiden.

3. Ompröva gamla fall och uppmuntra de som bevittnat eller utsatts för övergrepp att berätta
Vi kommer att ta vara på det här tillfället och titta tillbaka på gamla övergreppsfall inom Oxfam. Kommer man fram till att de hanterats bristfälligt kommer åtgärder att tas i linje med Oxfams värderingar. Detta kan leda till att personal förlorar sina jobb.

4. Öka resurserna till arbetet mot övergrepp
Det är tydligt att Oxfam inte haft tillräckliga resurser till arbetet mot övergrepp förrän nu. Med omedelbar verkan har budgeten och antalet anställda som arbetar med frågor som rör övergrepp ökats. Vi kommer också investera i genusutbildningar och rekrytera ansvariga för genusfrågor till våra program och humanitära insatser.

5. Skapa starkare interna processer
Vi har redan genomfört flera åtgärder för att förbättra våra interna processer. Till exempel har vi inrättat en databas för officiella referenser så att förövare inte ska kunna söka jobb i andra organisationer. Utbildning i hur vi arbetar mot övergrepp blir obligatoriskt för all personal och vi förbättrar också vår visselblåsarfunktion för att göra det lättare för människor att anmäla problem.

6. Ha nolltolerans mot alla typer av utnyttjande och övergrepp
Vi kommer att fortsätta att motarbeta de kulturer som hos Oxfam och andra aktörer i sektorn möjliggör övergrepp och diskriminering. Detta innebär bland annat att samarbeta med organisationer som kan hjälpa Oxfam framåt, ett arbete som redan påbörjats och fortsatt kommer prioriteras högt.

7. Samarbeta med aktörer i sektorn för att bättre hantera fysiska, sexuella eller psykiska övergrepp
Vi måste hålla människor säkra till varje pris, och det kan vi inte göra på egen hand. Genom samarbete med andra internationella organisationer, International Civil Society Centre och FN-organ kommer vi förhindra att en förövare går från jobb till jobb.

8. Samarbeta med kvinnorättsorganisationer
Vi vill lära oss av tidigare misstag och bli bättre. Därför kommer vi att involvera, ta hjälp av och lyssna på kvinnorättsorganisationer och andra organisationer som arbetar för kvinnors säkerhet.

9. Lyssna på allmänheten
Vi tar åt oss av kritiken vi får från våra supporters runt om i världen och kommer dela med oss av och förklara de åtgärder vi tar för att bättre stötta de vi arbetar för och med.

10. Förstärka vårt fokus på genus och jämställdhet
Kvinnors rättigheter och jämställdhet ska stå i centrum för vårt arbete. Med insikt om att vi som organisation har mycket att lära kommer vi fortsätta utforma kampanjer, påverkansarbete och program som motarbetar de orättvisa strukturer som kvinnor som lever i fattigdom står inför.

Jun 5, 2019
Jun
5
2019

Ebola sprids allt snabbare i DR Kongo

Antalet ebolafall har nu nått 2000 i världens näst värsta utbrott genom tiderna.

 

Oxfams insatser för att stoppa ebolaspridningen i konfliktdrabbade Kongo möter fortsatta utmaningar, medan den dödliga sjukdomen drabbar allt fler. Det har skett flera attacker mot sjukhus och människor med symptom har undvikit att söka vård, vilket gör insatsen mot ebola mycket svår.


En man tvättar händerna med renat vatten på en marknad mellan Beni och Mangina, DR Kongo. Rädslan för att smittas av ebola har gjort att färre handlar mat på marknaderna. Oxfam var en av de första organisationerna som inledde insatser mot ebolan i östra Kongo och tillhandahåller bland annat handtvättsstationer som den på bilden ovan. Foto: John Wessels/Oxfam

- Vi möter fortfarande människor som har en stor misstro mot insatserna mot ebola vilket gjort det svårt att sanera hus och genomföra vaccinationer och säkra begravningar, säger Corinne N’Daw, Oxfams landschef i DR Kongo.

Sedan augusti 2018 när ebolautbrottet startade, har över 1300 personer mist livet till följd av sjukdomen. Majoriteten är kvinnor och flickor, då det oftast är de som tar hand om sjuka människor. Det här är det tionde och värsta ebolautbrottet i landets historia. Det är också det näst allvarligaste i världen genom tiderna, efter utbrottet i Västafrika som orsakade 11 000 människors död. Kontexten i DR Kongo är extra känslig då ebolan sprids i områden där det pågår väpnade konflikter. Vid upprepade tillfällen har sjukhus och hjälparbetare attackerats av väpnade grupper. Detta har gjort att människor tvingats fly från vårdcentraler och sjukhus eller blivit rädda för att söka sig dit.

Oxfams insatser

För att hindra spridningen av ebola fokuserar Oxfam på informationsspridning, förser drabbade samhällen med rent dricksvatten och stöttar lokala vårdcentraler. Sedan sjukdomsutbrottet startade har vi nått ut till 602 181 personer.

Oxfam har funnits på plats i DR Kongo sedan 1961. Förra året nådde vi ut till 1,3 miljoner människor i landet med humanitär hjälp och långsiktigt stöd till människor i fattigdom.

Maj 8, 2019
Maj
8
2019

Vi bygger vår längsta vattenledning någonsin- 96 km!

Vi har nyligen påbörjat konstruktionen av ett av de längsta vattensystemen som någonsin byggts av en hjälporganisation. Vattenledningen i Demokratiska republiken Kongo korsar områden av regnskog och djupa dalar och sträcker sig till några av de mest otillgängliga platserna i landet där de få vattenpumpar som finns har torkat ut.

När den är klar, kommer den nya vattenledningen förse 180 000 personer med rent, säkert och drickbart vatten.

De flesta av landets brunnar och andra källor till dricksvatten har skadats i väpnade konflikter eller torkat ut. Så trots att DR Kongo är det vattenrikaste landet i Afrika saknar miljontals människor tillgång till rent vatten vilket orsakat en enorm spridning av vattenburna sjukdomar som kolera.

Lwako Okelwa från Sebele genomgår sin andra kolerabehandling och berättar att vattensituationen inte förbättrats på de 15 år han bott i området. Det finns fortfarande inget rent vatten och det påverkar hans liv varje dag.
- Det är riktigt illa. Mina barn är sjuka hela tiden, men vad kan jag göra? Jag har inget val, säger Lwako.

Lwako insjuknade i kolera efter att ha druckit förorenat vatten. Innan han blev sjuk hjälpte han till med byggandet av vattenledningen genom att gräva diken.Foto: Alexis Huguet/Oxfam Novib

För närvarande ligger den största utmaningen i att färdigställa de 26 km som saknas av vattenledningen. Detta är det överlägset mest omfattande projekt som Oxfam- och kanske någon annan hjälporganisation- någonsin genomfört, dessutom i ett av de mest avlägsna områdena i Demokratiska republiken Kongo.

Ndaondi Ruhaliza bär på ett plaströr som ska användas till vattenledningen. Foto: Alexis Huguet/Oxfam Novib

Sidor