Nyheter

Mar 16, 2018
Mar
16
2018

Oxfams arbete mot övergrepp och trakasserier

Idag presenterades den nya högnivåkommission som ska granska Oxfams hantering av sexuella övergrepp samt ge rekommendationer framåt. Tillsättandet av kommissionen är en i raden av åtgärderna som Oxfam vidtar med målet att skapa förutsättningar för att helt och hållet eliminera övergrepp inom organisationen, men också att säkerställa upprättelse för de utsatta.
 

Åtgärderna sammanfattas i en handlingsplan på tio punkter. Oxfam ska:

1. Låta oberoende högnivåkommission granska Oxfams arbete
Kommissionen som består av kvinnliga ledare från hela världen, ska granska Oxfams arbete, policys och kultur. De kommer även att undersöka gamla och aktuella övergreppsfall. Resultatet av granskningen kommer att vara offentlig och kommissionens rekommendationer kommer guida oss vidare i förändringsarbetet. En av ledamöterna är den svenska politikern Birgitta Ohlsson. Här finns mer detaljer om kommissionens arbete och vilka som ingår i den.

2. Samarbeta med tillsynsmyndigheter och regeringar
Målet med ökad transparens är att myndigheter ska känna sig säkra på att våra policys och processer håller hög standard, att uppnå rättvisa för de som utsatts för övergrepp och förebygga eventuella fall av övergrepp i framtiden.

3. Ompröva gamla fall och uppmuntra de som bevittnat eller utsatts för övergrepp att berätta
Vi kommer att ta vara på det här tillfället och titta tillbaka på gamla övergreppsfall inom Oxfam. Kommer man fram till att de hanterats bristfälligt kommer åtgärder att tas i linje med Oxfams värderingar. Detta kan leda till att personal ställs inför disciplinåtgärder och eventuellt förlorar sina jobb.

4. Öka resurserna till arbetet mot övergrepp
Det är tydligt att Oxfam inte haft tillräckliga resurser till arbetet mot övergrepp förrän nu. Med omedelbar verkan ökas nu budgeten och antalet anställda som arbetar med frågor som rör övergrepp. Vi kommer också investera med i genusutbildningar och rekrytera ansvariga för genusfrågor till våra program och humanitära insatsteam.

5. Skapa starkare interna processer
Vi har redan genomfört flera åtgärder för att förbättra våra interna processer. Till exempel har vi inrättat en databas för officiella referenser så att förövare inte ska kunna söka jobb i andra organisationer. Utbildning i hur vi arbetar mot övergrepp blir obligatoriskt för all personal. Vi förbättrar också vår visselblåsarfunktion för att göra det lättare för människor att anmäla problem.

6. Ha nolltolerans mot alla typer av utnyttjande och övergrepp
Vi kommer att fortsätta att motarbeta de kulturer som hos Oxfam och andra aktörer i sektorn möjliggör övergrepp och diskriminering. Detta innebär bland annat att samarbeta med organisationer som kan hjälpa Oxfam framåt, ett arbete som redan påbörjats och fortsatt kommer prioriteras högt.

7. Samarbeta med aktörer i sektorn för att bättre hantera fysiska, sexuella eller psykiska övergrepp
Vi måste hålla människor säkra till varje pris, och det kan vi inte göra på egen hand. Genom samarbete med andra internationella organisationer, International Civil Society Centre och FN-organ kommer vi förhindra att en förövare går från jobb till jobb.

8. Samarbeta med kvinnorättsorganisationer
Vi vill lära oss av tidigare misstag och bli bättre. Därför kommer vi att involvera, ta hjälp av och lyssna på kvinnorättsorganisationer och andra organisationer som arbetar för kvinnors säkerhet.

9. Lyssna på allmänheten
Vi tar åt oss av kritiken vi får från våra supporters runt om i världen och kommer dela med oss av och förklara de åtgärder vi tar för att bättre stötta de vi arbetar för och med.

10. Förstärka vårt fokus på genus och jämställdhet
Kvinnors rättigheter och jämställdhet ska stå i centrum för vårt arbete. Med insikt om att vi som organisation har mycket att lära kommer vi fortsätta utforma kampanjer, påverkansarbete och program som motarbetar de orättvisa strukturer som kvinnor som lever i fattigdom står inför.

Denna handlingsplan är utöver de åtgärder Oxfam tidigare vidtagit. Sedan utredningen av händelserna i Haiti 2011 har Oxfam bland annat infört en gemensam ”code of conduct” för alla Oxfamanställda i hela världen, som mycket tydligt förbjuder sexköp och kränkande behandling. Vi har förbättrat våra policies och processer, vi har en internationell ”Safeguarding Taskforce” och anonyma visselblåsarlinjer.

2017 blev Oxfams arbete mot sexuella trakasserier och övergrepp klassat som ”Best Practise” i en rapport från Feinstein International Center vid American Tufts University. Vi jobbar dock hårdare för att bli bättre. Vi kommer fortsätta utmana de sociala normer som berättigar diskriminering och våld mot kvinnor. Vi kommer fortsätta genomföra kampanjer mot de ojämna maktbalanser som håller kvar kvinnor i fattigdom och samarbeta med feministiska- och kvinnorättsorganisationer. Vi kommer att göra allt i vår makt för att hålla de vi arbetar med säkra.

Mar 15, 2018
Mar
15
2018

7 år av krig i Syrien

Den 15 mars markerar årsdagen av det nu sju år långa kriget i Syrien, en konflikt som kännetecknas av enorm förstörelse och död, oskyldigas flykt och ignorans av civilbefolkningens mänskliga rättigheter.
 


Sextonårige Hahnis familj flydde från Ghouta 2013. Nu bor de i ett tält utanför Damaskus. Foto: Dania Kareh/Oxfam

Fortsatt våld och förstörelse

Sju år av krig har lämnat ett Syrien i spillror och den senaste tidens uppdateringar från östra Ghouta, där konfliktens brutala strider trappats upp, har återigen satt Syrienkriget i nyhetsrubrikerna. De dödliga striderna fortsätter även på andra håll i landet, och miljontals människor är i desperat behov av hjälp.

- Våra hus är borta, hur kan jag återvända till något som inte längre finns? säger en kvinna från Homs, en av många syrier som fått sina hem sönderbombade eller som ockuperade av främlingar.


Ahmed, 34, är en av de miljontals syrier som tvingats ta med sin familj och fly från sitt hem. Foto: Dania Kareh / Oxfam

Majoriteten av syriska flyktingar lever i extrem fattigdom

Efter sju år av krig har åtminstone 400 000 syrier dödats och över 13 miljoner människor är i akut behov av humanitär hjälp. Mer än halva befolkningen, nästan 12 miljoner personer, har flytt sina hem, många av dem flera gånger om. Av de över 5,6 miljoner syriska flyktingar som bor i grannländer, lever majoriteten av dem i extrem fattigdom. Runt 400 000 människor är fast i områden som är svåra att komma fram till, och på grund av detta är det många som inte får den hjälp de behöver. 


En syrisk kvinna skördar blomkål i Oxfams växthus i flyktinglägret Za’atari i Jordanien där 45 flyktingkvinnor odlar och tjänar pengar genom att sälja grönsaker. Foto: Nesma AlNsour/Oxfam

Situationen fortsatt dyster

Trots att några rika länder tagit emot ett stort antal syriska flyktingar är det många som inte gjort det. I stället har flyktingkritisk retorik och politik fått ökad dominans då många rika länder inte öppnat upp för sårbara flyktingar. Syriska flyktingar har ofta svårt att hitta jobb och många tvingas förlita sig på bistånd. Verkligenheten för många, framförallt kvinnor, blir en vardag utan arbete och stor potential och kompetens går till spillo.

Det fortsatta våldet, dödandet och lidandet i Syrien representerar ett katastrofalt misslyckande från det internationella samfundets håll. Försöken för att minska civila dödsfall och ge humanitärt bistånd till människor som drabbas av striderna har upprepade gånger förstörts på grund av militära operationer. Världen behöver visa större empati och världsledare måste göra mycket mer för att skydda de civila och prioritera en politisk lösning på konflikten. Syriens befolkning förtjänar inget mindre.

Oxfam i Syrien

Trots stora utmaningar kunde Oxfam hjälpa 2 miljoner människor både i Syrien och i Jordanien och Libanon dit många flytt, med bland annat rent dricksvatten, sanitet och mat förra året. Vi arbetar också med att hjälpa syriska flyktingar hitta jobb och försörjningsmöjligheter.

Effekterna av sju års krig i Syrien

  • 400 000 syrier har dödats
  • 13 miljoner människor i Syrien är i behov av humanitärt stöd
  • 12 miljoner syrier har flytt från sina hem
  • 5,6 miljoner syriska flyktingar har sökt skydd i angränsande länder
Mar 12, 2018
Mar
12
2018

Sida går vidare med humanitärt stöd till Oxfam

Sida offentliggjorde idag sitt beslut om ett nytt treårigt humanitärt partnerskap med Oxfam.

Stödet på totalt 104 miljoner kronor kommer säkerställa nödvändig humanitär hjälp till 280 000 personer i fler än fem länder.

– Detta stöd kommer göra det möjligt för oss att nå hundratusentals personer i behov av humanitär hjälp. Det gör att vi kan nå fler personer i katastrofer, agera i 'glömda' kriser i länder som Västsahara och Centralafrikanska republiken samt ge stöd till människor som flytt från våld i länder som Irak och Demokratiska republiken Kongo. Vi på Oxfam är tacksamma för vårt långvariga partnerskap med Sida som redan har hjälpt miljontals människor i fattigdom och kris, säger Franc Cortada, programdirektör för Oxfam International.

Sida har under en månad skjutit på beslutet om det humanitära stödet för att se över Oxfams policys och hantering av fall av sexuella trakasserier och utnyttjande.

– Vi har samarbetat tätt med Sida för att ge svar på deras frågor. Vi har öppnat våra böcker och delat vårt åtagande att utrota sexuella övergrepp vart helst de sker och vi är absolut fast beslutna att skydda de samhällen vi stöder, våra medarbetare och våra partners, säger Franc Cortada.

I ett uttalande på Sidas webbplats säger Susanne Mikhail Eldhagen, chef för Sidas humanitära bistånd:
"Vi tog omedelbart kontakt med Oxfam och begärde information om vilka åtgärder man vidtagit sedan dessa händelser [sexuellt utnyttjande på Haiti 2011] ägde rum. Oxfam har kunnat visa att man har starka regler och rutiner som fungerar i praktiken."

"Det här beslutet är väldigt viktigt för de hundratusentals människor som får hjälp av Oxfam. Oxfam är en i grunden bra organisation som gör ett imponerande jobb. Vi vet att de tar de här frågorna på allvar."

Det humanitära stödet från Sida under de kommande tre åren kommer göra det möjligt för Oxfam att ge humanitär hjälp i kriserna i Västsahara, Centralafrikanska republiken, Demokratiska republiken Kongo, Tchad och Irak, samt ge hjälp till människor drabbade av plötsligt uppkomna kriser och katastrofer.

Mar 9, 2018
Mar
9
2018

På besök hos basmatirisodlarna i Pakistan

2015 blev vi kontaktade av Axfood efter att de insett att allt inte stod rätt till i produktionen av deras basmatiris från Punjab. Nu har det gemensamma projektet varit igång i ett år och förhållandena för risbönderna förändrats drastiskt.
 

samarbete för hållbar risodling

2015 insåg man på Axfood att deras basmatiris från Punjab var mörkrött på nästan alla riskparametrar; barnarbete, kvinnors situation, arbetsvillkor, vattenbrist, bekämpningsmedel och sårbarhet inför klimatförändringar. Axfood tog därför kontakt med Oxfam för att få hjälp med att undersöka hur det låg till i området där riset köps in. Ett år senare var studien färdig och farhågorna bekräftades. Småbönder som odlade basmatiris var ofta fast i skuldfällor gentemot byns mellanhand. Höga räntor höll bönderna i fattigdom. När kvinnorna tog arbete under risplanteringssäsongen fick de utstå hårda arbetsvillkor. Dessutom förekom det ibland trakasserier och skadliga arbetsförhållanden. 

Tillsammans med Axfood, Axfoundation och leverantören Rol-Ryz påbörjades arbetet för att förbättra villkoren.


Foto: Axfood

Bönderna organiserar sig och kvinnor tar plats

Projektet innebär bland annat att bönderna organiserar sig i odlarorganisationer i tio byar där kvinnors medverkan ska vara minst 50 procent. Kunskap om hållbarhetsstandarden för ris förs ut till bönderna så att de kan minska miljömässiga och sociala missförhållanden och få bättre betalt för sitt ris. I januari reste vår partnerorganisation Axfood till Pakistan för att se efter hur det går i risprojektet. Kristina Areskog Bjurling är Hållbarhetsansvarig på Axfood och en av de som var på plats.


Kvinnliga bönder i Pakistan. Foto: Khaula Jamil/ Oxfam Novib

- Ett av mina starkaste intryck från Pakistan är kvinnorna i byn Pindi Ratan Sing. Den kvinnliga ordföranden berättade för oss att de nu träffas och diskuterar gemensamma problem och lösningar och att kvinnorna för första gången vågar uttala sig och vara aktiva i diskussionerna i byn. Min första reaktion var att detta måste vara för bra för att vara sant. Kan det vara så att de har fejkat mötet eftersom vi är där på besök? Men när fler kvinnor uttryckte liknande historier och även männen talade om hur de upplever att de nu kan ta bättre gemensamma beslut insåg jag att det var genuint. Detta händer på riktigt, säger Kristina Areskog Bjurling.

Vatten en central fråga för risproduktionens hållbarhet

Ris kräver stora mängder vatten och grundvattennivån i Punjab sjunker stadigt.
- Innan projektet trodde vi att det var bättre att sälja riset fuktigt eftersom det då är tyngre. Med hjälp av de nyvunna kontakterna med ägarna av riskvarnarna förstår vi att det egentligen är tvärtom. Vi får faktiskt mer betalt för riset om det håller låg fuktighet, säger en av deltagarna i projektet där bönder får information om vattensparande odlingsmetoder, både från ett ris-institut och Lantbruksuniversitetet i Faisalabad.

Genom att använda de nya metoderna, bland annat direktsådd av ris, kan man spara uppemot 30 procent av vattenmängden. De nya kontakterna man knutit i projektet har också underlättat försäljningen för bönderna. Genom ett samarbete med risexportören Matco får 200 av bönderna i området för projektet dessutom möjlighet att sälja sitt ris direkt till dem för ett bättre pris än tidigare. Även arbetstagarnas rättigheter är en central del för att göra risodlarnas villkor bättre.
- Jag har jobbat länge med att plantera ris och det är ett hårt arbete. Innan det här projektet visste jag inte att vi som är säsongsarbetare utan egen jord också har rättigheter, berättar en kvinnlig lantarbetare som inte äger någon egen jord.


Människor i Pakistan i en protest mot klimatförändringar. Foto: Khaula Jamil/ Oxfam Novib

- Om våra leverantörer längre fram kan börja att köpa in direkt från småbönder som anpassat sig till den internationella hållbarhetsstandarden för ris så kan vi genom vår handel bidra till reella förbättringar för dessa bönder. Det skulle innebära att de kan sätta sina barn i skolan, ha råd med sjukvård och äta sig mätta året om. Basala saker som fattas för allt för många risbönder med lite eller ingen mark idag, säger Areskog Bjurling.

Nu planerar Oxfam och Doaba, den lokala organisation som driver projektet i byarna, att påverka politiskt för ökad lagstiftning för rimliga arbetsvillkor inom jordbruket, som i Pakistan inte omfattas av den vanliga arbetsrättsliga lagstiftningen. Målet är att säkerställa att anställda vid risodlingar har schyssta arbetsvillkor.
- Mitt bestående intryck är att vi lyckats över förväntan i projektet med att förbättra risodlarnas villkor så här långt. Möjligheten att få till ytterligare framsteg framöver är stor. Det känns hoppfullt, säger Areskog Bjurling.

Mar 7, 2018
Mar
7
2018

Den globala kampen för flickor och kvinnor

Oxfam för en ständig jämställdhetskamp och arbetar för att ge skydd åt och stoppa våld och utnyttjande av barn, flickor och kvinnor. Genom projekt runt om i världen arbetar vi tillsammans med hundratals partnerorganisationer för att höja kvinnors röster och skapa en mer rättvis värld. Här är några exempel på hur det arbetet kan se ut.

 

Mäns våld mot kvinnor i Mocambique


Virginia Manuela Machuene gick med i en Oxfamfinansierad samtalsgrupp när hon blev utsatt för våld i hemmet. Foto: Brett Eloff / Oxfam America

Sedan 1990 har vi arbetat i Mocambique för att minska våld i nära relationer och könsbaserat våld. Detta gör vi genom att finansiera organisationer som sprider kunskap om och kämpar för nya lagar som är bättre designade för att tillgodose kvinnors rättigheter.
- Jag började gå på dialogmöten där fick med mig material som jag kunde ge till min man. Jag insåg att fysiskt våld inte är okej, och han förändrade sitt beteende. Jag lever ett bättre liv än förut, berättar Virginia Machuene, 34, som blev utsatt för våld av sin man.

Barnäktenskap i Niger


Ramatou Inoussa, 19, med sin tvåårige son Oumarou. När hon var 13 år gifte hon sig med en man som var över 45. Foto: Chris de Bode/ Oxfam Novib

Varje minut gifter sig 28 flickor under 18 år. I länder som Indien, Malawi, Niger och Pakistan gifts 1680 barn bort varje timme. Flickor som inte får möjlighet att välja sin egen sexualitet, som inte kommer avsluta sin utbildning eller riskerar att dö i barnsäng. I tre av dessa länder har Oxfam startat ett femårigt program för att minska barnäktenskap och tonårsgraviditeter. Tillsammans med andra organisationer arbetar Oxfam för flickors rättigheter och kämpar för att påverka beslutsfattare att förändra de sociala normer och regler som gör att barnäktenskap fortfarande förekommer.

Efter fem års äktenskap lämnade mannen Ramatou. Det var fem år av våld. Idag bor hon hos sin mormor.
-Jag vill aldrig att mina barn ska se ut som sin far, säger Ramatou.

Samarbete i Zimbabwe


Cremio Kausiyo och Kakumura jobbar bättre tillsammans efter Oxfams genusutbildning. Foto: Brett Eloff / Oxfam America

Cremio Kausiyo berättar att mycket har förändrats för honom och hans fru sedan han gick Oxfams normkritiska utbildning för bönder. Utbildningsprogrammet hålls i samarbete med jordbruksministeriet och en lokal organisation (ENTERPRIZE) och fokuserar på odlingen av mer näringsrika grödor som majs och squash, samtidigt som man uppmuntrar män och kvinnor att ifrågasätta och utmana de traditionella hushållsrollerna.
- Män måste hjälpa sina fruar, säger Cremio, som själv gjort stora förändringar i sitt liv.

Sexuellt våld i Guatemala


När Salma var 13 år blev hon utsatt för våldtäkt av en granne. Idag är hon mamma till Ashley. Foto: Oxfam IBIS/William Vest-Lillesøe

Salma (som egentligen heter något annat) blev våldtagen av en granne när hon var liten. Hennes föräldrar ställde den våldtäktsmannen inför rätta, och han dömdes skydlig till brottet. Men resten av byn vände sig mot familjen.

Salmas historia är alltför vanlig. Varje dag blir fem barn under 14 år gravida i Guatemala. Oxfam stöttar ett kvinnofridscentret MIRIAM, som i Salmas hjälpte henne tillbaka till skolan och gav stöd åt hennes familj under rättegången.

Sidor